Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

MENSCHDOMS NAAUWKEUklG ONDERZOGT. %1%

Wel ligt zullen niet te min eenige bewoonderaars van Doctor Chauncij zich moeite geven, om deze tegenftrijdigheid uit den weg te ruimen, door te zeggen, dat hij ftelt, dat de woordenloop, ver, delginge enz. de vernietiging bedoelen, en ook daadelijk bewijzen, wanneer men alleen vooronderftelt, dat het toekomftig leeven de eindelijke ftaat des menfchen wezen zal. Dan, ook deze poogmg, zou

hier van zeer weinig vrugt zijn. Want zo men door deze woorden in de daad de rampzaligheid verftaan moet, bewijzen zij in geenen deele de vernietiging; het zij dan, dat het toekomftig leeven de eindelijke ftaat des menfchen zij, of niet. Zij bewijzen dit even weinig, dan de woorfcn, rampzaligheid, of helfche folteringen zelve ; naardien men,- volgends het«een hij zelve toeftaat, daar door ten minften ook de rampzaligheid of helfche folteringen verftaan kan. Dus, alhoewel het ftelfel van Doctor Chauncij, ten aanzien der algemeene zaligheid, vervallen mogt, zljn wij daarom nog geenzins in de noodzaakelijkheid om te vooronderftellen, dat de gedoemden zullen vernietigd worden; wijl de woorden,*** en verdervinge omtrent de gedoemden gebezigd worden; zo dat men dus, door de eeuwige verdervinge, de eeuwige rampzaligheid verftaan kan.

De waarheid van dit alles fchijnt deze te zijn, dat geenzins de betekenis der woorden, dood en verdcrvinL cn derzelver gebruik in de Gewijde Bladeren voorkomende, Doctor C w au.*cij bewogen hebtosn, om de vernietiging, als zijn laatfte toevlugt te

Sluiten