is toegevoegd aan uw favorieten.

De peinzende kristen, of Bundel van stichtelyke gedachten voor de eenzaamheid.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

OVER.STROOMING- IO7

verkwikken. Het harend oog, en het jammerend roepen, pogen den voordgang te verfnellen van die arken der behoudenis, van de vlottende voorraad-

fchuuren. Wat er ook zy van het omkomen

van vee; eene grote fchade gewis! Wat er ook zy van het omkomen van menfchen; eene onberekenbare fchade gewis! ook buiten dat al, is dc fchade verbazend. Het voeder voor de beesten geheel weg, of immers bedorven. — Het gewas vernield! De hoope op zaeijen en maeijen, immers voor een jaar, verdwenen! De fchamele armoede vestigt haaren zetel in die geteisterde gewesten! Treurige uitzichten! Sidderend vreezen voor vermeerderde bezwaren! - De heiligdommen, daar kort te voren de ftem des leeraars klonk, zyn nu met fchreiende menfchen en loeiend vee vervuld, en, onder de donderende ftem des oordeels van den Almachtigen, is er geene ftem van openbare evangely - prediking. Bedrukte bewoners der over-

ftroomde dorpen! Gy hoort, ja, nevens my, de beftemming van een' verbodsdag, maar gy mist de hope , om in uwe heiligdommen met uwe voorgangeren te vergaderen, om Nederlands God om Nederlands heil te toeken! Gylieden vooral, die

God