Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

IS het navolgenswaardig voorbeeld

aan welgeborenen, die, van Voorvaders, welke zich, door treflyke daaden, eenen byzonderen rang en waardigheid verkregen hadden, afkomftig zynde, ook zelve, in loflyké zeden en bedryven, navolgers van die Voorvaders poogen te zyn.

Dan, by overbrenging tot des menfchen ziel, geeft dit woord eene voortreflyke geestgejleldheid te kennen; geestgefteldheid, waar in verftand, wysheid, grootmoedigheid, en andere loflyke deugden, zich dermate vereenigen , dat ze den mensch, ook den geringen, den anderzins min geachten, waarlyk veredelen. Aan zulk eene edelheid hebben wy

hier te denken. Doch, of Lucas, met dit woord, eene vrugt der befchaafde natuur, of wel, der Godlyke genade, te kennen geeft, kunnen, wy thans niet onderzoeken.

Genoeg, dat wy aan zyn getuigenis niet behoeven te twyfelen. De proeven, die hy opgeeft, van hun beftaan en gedrag omtrent de prediking van Paulus, zyn van dien aart, dat ze zyn oordeel en getuigenis, aangaande die van Bereën, volkomen bevestigen.

Voorzeker , wanneer men die geroemde hoedanigheden, in betrekking tot den Godsdienst , nader overweegt, en hier by de voortreflykheid der menfchelyke natuur, en haare beftemming, in aanmerking neemt, dan

zal

Sluiten