Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

bes SCHRIJVERS, xsxï

weezen, hier te Lande van geenen dienst is. En nademaal er reeds vijftien jaaren — zoo ik mij niet misreken ■— verhopen zijn , finds het Stuk van Dr. Taylor in fommiger handen is geweest; zoo is het buiten tegenfpraak hoog noodig, dat eenig crJer Tegengift, ten nutte van zulken die in deeze Gewesten der Weereld woonen, worde verfchaft. Zoodaanig een te btfchikken , was het doel mijner pooging in dit Werk. Ik heb in het zelve naauwkeurig acht geüaagen op dat Stuk van Dr. Taylor, in alle deszelfs deelen , en mij bevlijtigd, dat niets, van eenig belang in dit gefchil, in dat Werk voorkoomende , wierd overgejlaagen , of dat eenige zaak welke den fchijn hadde van een bewijs tegen deeze Leer, onbeantwoord bleeve. Ikbefchouw het Leerjluk , als van groote aangelegenheid ; het welk ij dereen gewislijk zal erkennen, gefield dat het waarheid ij. Want is het indedaad met de zaak zoo gelegen , dat alle menfehen van natuure liggen in eenen ftaat van geheel bederf, zoo met opzicht tot het zedelijk kwaad , waar v~n zij de onderwerpen zijn , als van het droevig kwaad, waar aan zij zijn blootgefteld — het laatfte als een ge* volg en ftraf van het eerfie; dan ftaat voorzeker de groste Verlosfing, door Christus aangebragtin rechtftreckfche betrekking tot dat bederf, als het geneesmiddel tot de kwaal; en het ganfche Evangclij ? of de. L^r der Zaligheid, moet het zelv;

ver-

Sluiten