is toegevoegd aan uw favorieten.

De leer der erfzonde verdeedigd.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

IÏLHoofuft.IIl.Afd. verdeedigd. 40.9

gezins, in onderfcheiding van zulk een, dat „ enkel een kind is door aanneeming , te be,, teekenen. En orn dit uittedrukken , zeggen „ wij : Hij is van natuure een kind". Hij erkent dus , dat dc eigenlijke zin der fpreekwijs is : een kind van natuure te zijn , in denzelfden zin , als een kind te zijn door geboorte, of natuurlijke voordteeling ; en onderhielt alleenlijk , dat het woord hier leenfpreukig wordt gebruikt. Het voorbeeld welk hij bijbrengt, ter fbaaving van zijnen onderhielden leenfprcukigen zin der fpreekwijs, als betcekenende alleenlijk: waarlijk, wezenlijk, of eigenlijk kinderen des toorns; t. w., dat Paulus Timotheus noemt, zijnen oprechten Zoon in het geloof', yvfjo-iav renvcv (*) ; is zoo verre van dien zin tc bevestigen , dat het veeleer regelrecht daar tegen ftrijdt. Want de Apostel beezigt hier buiten twijfel het woord yvyriw in deszelfs oorfpronglijke beteekenis , te kennen geevende, eenen zoon, door hem geteeld ; zijnde yvy,e-'°f het Adjeclivum van ycv>j, Afkoomeling, of het Werkwoord yivvxu , Teelen; als wilde hij zeggen : Timotheus, mijn Zoon, dien ik in het geloof geteeld hebbe. — Men necme alleenlijk aan , dat in het Nieuwe Testament van eene twecderlei Teeling of Geboorte gefprooken wordt, de eene natuurlijk , en de andere geestlijk ; de eene de eerfte Geboorte zijnde , en de andere de Wedergeboorte; de eene, gebooren te zijn naar de

mensch-

C*) C1 Timotheus I: a.]

Dd 3