is toegevoegd aan uw favorieten.

De leer der erfzonde verdeedigd.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

4io De Leer der Erfzonde

II.Ecek.

menschlijke natuur , de andere , gebooren te zijn in het geloof, gebooren tc zijn in Christus , of tot het Christendom. De Apostel .geeft in deeze plaats uitdrukkelijk te kennen, welke dier twee Geboorten of Teelingen hij .bedoelt, wanneer hij zegt: Timotheus, mijnen oprechten zoon in het geloof; op gelijke wijze , als hij tot de Korintheren zeide : In Christus Je sus heb ik u door het Evangelij geteeld (f). —*Te zeggen: De Apostel gebruikt in Efeezen II: 3. het woord Qvtti alleenlijk als betcekenende wezenlijk , waar, cn eigenlijk; is een zeer wilkeurige uitleg, die geenen grond altoos heeft in den ganfehen Bijbel. Het woord cpuw wordt nergens in het Nieuwe Testament in dien zin gebruikt (§).

Dr. Taylor brengt nog iet anders bij, waar door hij de klein van die bewijs poogt te ontwijken; naamlijk: dat het woord, door 72atuur vertaald, fomtijds de beteckenis heeft van eene hebbelijkheid , door de gewoonte aangenoomen , of eene verkrecgen natuur. — Dan dit is de eigenlijke mcening van het woord niet. En het is klaar, dat het woord, in deszelfs gewoon gebruik in het Nieuwe Testament, beteekent het

geen

(f) 1 Koiinthen IF: 15. '

CS5 J>e volgends zijn alle,de plaatfen, waar het woord voorkoomt: Romeinen I: aó ; II: 14., 27; XI: 21, en in Vs. 24 tweemaal, 1 Korinthen XI: 14, ■Galaten II: 15; IP) 8. Jakobus III: 7. tweemaal. 2 Petrus I: 4.