Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

482 De Leer der Erfzonde II.Boek.

„ onbepaald of onverklaard gelaaten heeft. ,, Nooit was een Schrijver hier in naauwkeu„ riger en zorgvuldiger dan hij. Somtijds „ fchrijft hij Aanteekeningen, op een of ander „ gezegde, welk aan uitsondering zou kunnen „ blootftaan , of nadere verklaaring fchiint te „ behoeven". — Mijnes bedunkends, blijkt die zorg en naauwkeurigheid van den Apostel ner. gens meer , dan in de Plaats die wij thands voor ons hebben. Ja ik weet naauwlijks eenig voorbeeld , hier aan gelijk, van des Apostels bezorgdheid om zich toch wel te doen verftaan , door zeer onderfcheidenlijk , klaar , cn juist te fchrijven , vertoonende de zaak in alle gezichtpunten , en dezelve telkens van nieuws voorftellende , ten einde het Leerftuk welk hij behandelt , met alle moogelijke klaarheid voortedraagen ,^ en bondig te ftaaven en te verdecdigen.

TWEEDE AP DEELING.

Eenige Aanmerkingen , over het Verband , het Oogmerk, en den Zin deezer gewigtige Plaats,

■ Romeinen V: 12 — 21. Nevens eene befchou•wing van de Blijkbaarheid welke zich hier opdoet, voor de Leer der Erfzonde.

Het verband van deeze gewigtige Plaats, met de voorgaande Redevoering des Apostels in deezen Brief, is niet duister of moeilijk, noch op een' afftand te zoeken. Het

ont-

Sluiten