Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

fi

Verhandelingen ever het

van de Heemelfche dingen ons eem'gzins verwarmen,- maar zuilen de ziel nooit in vlam zetten ten waare zy door gezette Overdenking op dezelve liaan. Daarom zegt ons David, (dien man, die in deezen pligt zoo uitmuntte') dat zyn herte vafte was(*), en het zelfde zegt'Hy aangaande een deugdzaam menfeh.

Ten derde. Overweeg het voorwerp van zulk een Godvruchtig Overdenken. Onze gedagten zyn bepaald tot de befchoinving van geestlyke dingen. ■Allegeefllyke waarheeden hebben wat zinnebeeldigs voor een begenadigd herte, en zullen eenig voordeel aan de ziel toebrengen; maar 'er zyn eenige tyzondere waarheeden, welke van meer nuttigheid voor de ziel konnen zyn. Ik zal 'er twee, of drie, te berde brengen. De Overdenking bepaalt zig op de vreugde en heerlykbeidvm den Heemel op dat de ziel mag reikhalzen en zugtcn naar dezelve. Zy bepaalt zig op de vuile natuur der zonde, op dat de ziel dezelve voor eeuwig mag verhaten en verfoeien, Zy bepaalt zig op den worm, die nooit fterft, en op het vuur, dat nooit imgeblufchtword, om dat een Chriftenaltyd trachten moet om de zonde te ontvlieden, en het he}fche vuur te ontgaan. Op zulke onderwerpen, als deeze, is de Overdenking van een Chriilen gevefHgd.

Ten vierde. Overweeg het einde van het 0verdenken. Het is om te beoeffenen. 'Er zyn veele menfchen, die met hunne gedagten over eenen bloemhof; ik verftaa 'er door over veelegeeitJyke voorwerpen, vliegen,en zy verzamelen geenen hooning, zy brengen hunne ziel geenen vrucht

aan;-

W P/Hm t Qm ?,

Sluiten