is toegevoegd aan uw favorieten.

Kort begrip der waereld-historie voor de jeugd.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

karthagers. 65

17 V. Hoe was de Regeering te Karthago?

A. Aristoteles getuigt, dat zy rustte op de gezondfte Staatkunde; waardoor Karthago vyf henderd jaaren ftondt.en een magazyn der Waereld was.

18 V. Hoedanig was 'er de Godsdienst? A. Geweldig afgodisch en zeer bygeloovig.

19 V. En de zeden?

A. Eertyds loflyk; maar die vervielen by 't ryk worden; doch de liefde voor het Vaderland blonk altyd meest uit.

20 V. En welke waren hunne Geleerdheid, Taal, Konlten eo Weetenfcbappen?

A. Zy hadden de Phmicifche fpraak ; neigden meer tot den Handel, dan tot de Geleerdheid; en beminden meest de Zeevaart, de Wiskunde, de Aardryksbefchryving, de HUtorie en den Landbouw. Hanhibai zelf fchreef eenige Boeken.

21 V. Welke Volken grensden aan 't gebied der

Kathageren ?

A. De Numidiers, onder welken Koning Masinissa en, zyn zoon Jugurtha beroemd zyn geworden — de Mauritaniers, onder welken At. - las, Anteus , nevens Zerach de Moor, die Asa aanviel, meest uitblonken.

22 V. En eindelyk... ?

A. De Getidiers, Nigriten ,Garamanten, Lybiers en Jbysfyniers, over weiken de Koningin van Sckeba geregeerd heeft.

E ELF-