Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

voor KINDEREN. *-*

-pruimen , noten -en kokosnoten. Zy zyn zcer zindelyk en lekken en wasfchen zich den gehelen dag; ten hoogften worden zy agt of tien jaaren oud. Niet waar lieve Kinderen ? gy zoud ook wel een zodanig Eikhoorntje aan een kcttingje willen hebben? Nu ja! deze vreugde kan men ook wel eens hebben, maar zy ftinken vreesfelyk, cn doorknaagen al het houtwerk datzy krygen, en daar by maken zy een hatclyk geraas met hun kcttingje, cn hen los en vry te laten loopen is niet raadiaam, cm dat zy ■niet alleen doelen, tafels cn vensters, maar ook klederen , ja al het geene zy maar vinden , bemorsten en doorknagen, cn cindclyk zo zouden zy ook geheel en al weglopen. Voorts zyn 'er nog zeer lieve klecnc Eikhoornfjcs in Egypten, die met witte ftrecpen op den gryzen rug; gevlekt zyn, die men palmist noemt, om dat zo op den palmboom leevcn.

DE ZEVENSLAPER

ïs byna een zodanig diertje als . een cikhoorn, gelykformig van grote, woning en geneering, hy woont ook in bosfehadiën, als deze-, klimt van d^n eenen boom cn fpringt van den eenen tak op den andeven, hy cct akers cn hazelnoten , cn meer andere wilde vrugten , en wanneer hy eenen vogel grypen kan is hy hem zeer aangenaam j op zyn rug is hy graauw, en $e buik is wit. Zyn neft maakt hy van loof en

mos,

Sluiten