Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

V OOR-REDEN, vu

•werkjens mee?- welkom zijn, en meer gelezen worden, dan uitvoerige Boekdeel en.

Gij'zult bemerken, waarde Lezer! dat ik, afgaande van mijne voorige handelwijze, mij opzetlijk van alle Aanhalingen, en Aantcekeningcn bij wijze van Noten, onthande. Ik moet bekennen, de tegenwoordige fmaak of kiesheid, welke dien toeftel veroordeelt, kan, onder de behoorlijke bepalingen en uitzonderingen, niet geheel gewraakt worden. IVant, wat de Aanhalingen' van Autheuren belangt; zoo zeer die in een Gefchiedkundig, Regtsgeleerd, Taal-of ouclJieid-kundig, en dergelijk werk, wezenlijke fieraden , ja volfirekte vereischten zijn , die niet kunnen of mogen ontbreken; van zoo weinig belang of noodzakelijkheid zijnze doorgaands in de verklaringen van Bijbelboeken ten nutte van 'f algemeen, of foor tgelijke Verhandelingen als de tegenwoordige : Foor Geleerden toch, voor des kundigen , zijnze nodeloos , en voor de <m geleerden meestal onbruikbaar : Het grootfte 'deel bezit de aangehaalde Schrijvers niet; en die hen al bezitten , hebben doorgaands weinig lust of gelegenheid om die natezien. Egter zou 't de onbillijkheid zelve zijn, over H al of niet aanhalen van Autheuren iemand te taxeer en: M'k geniete daarin zijne vrijheid: Men kan zij-, * 4 . M

Sluiten