is toegevoegd aan uw favorieten.

Verklaring van Paulus brief aan de Philippensen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

92 PHILIP PENS EN. I. vs. 6.

daar henen uitlopen zou, te affchuwlijkcr af te teekenen , en de gelovigen te kragtdadigcr affchrik daartegen inteboezemen. Althands 't verdient opmerking, dat Paulus in het 29. vs. van ftijl verandert, en daar niet meer in den eerhen perfoon, gelijk vs. 26, maar in den derden perfoon fpreekt. Dan , van deze zonde , als een bijzonder geval, onderfchciden van dat 't welk Paulus in onzen Text onderhelt , is het thands de tijd en mijn oogmerk niet, breeder te handelen. Dit, behaagt het den Heere, mogelijk eens in vervolg van tijd bij eenige aanleidende gelegenheid.

Dit ééne heb ik alleen ten behuite nog te doen opmerken, dat dit laatstgenoemde gebruik, zoo verre het bij wettig gevolg in dezen Text ligt opgehoten, cn daar in mogt bedoeld worden, mede niet weinig dient, om de voorgehelde vermaning daar uit op de Ware Gelovigen, maar die in traagheid vervallen waren , aantcclringen , cn met eenen fcherpen prikkel in hun gemoed tc drukken. Zoo lang zij toch in die traagheid verkeerden, cn bleven hangen in de eerhe beginfelen, konden zij weinig of geene onderwerpelijke zekerheid gevoelen , aangaande hunnen haat; Dc merkteckencn van onderfcheid tusfehen hen en Tijd-gelovigen , waren in zulkcn tochand niet zeer kenbaar: wilden zij dan 't gevaar van afval ontworhc'cn, en die vreeze met grond te boven komen, de naaste weg daar toe was,

niet