is toegevoegd aan uw favorieten.

De grondlegging der christen kerk, benevens haare gesteldheid en lotgevallen geduurende de eerste eeuw.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

82 De Grondlegging I.Boek.

/lebben, en geftorven zijn, zonder van iemand erkend te zijn voor den geenen die Hij waarlijk was, of als zoodaanig door het geloof te zijn aangenoomen —• zonder één eenigen Disfipel natelaaten; indien niet dezelfde Genade, welke het Middel der Verlosfing befchikce, ook gezorgd hadde het zelve krachtdaadig te doen zijn, door de harten van zondaaren vatbaar te maaken en te neigen, om den Heer Jesus aanieneemen.

In het verhaal welk de Evangeliefchrijvers ons geeven, van de geenen die zich beleeden Disfipelen van Jesus te zijn, moogen we, als in het kleine, het algemeen beloop van Gods handelingen, in de bedeeling zijner Genade, or. merken. En uit vergelijking van 'sHeilands Prediking in eigen perfoon, met de uitwerkfeIen van het Evangelie in alle volgende tijden , kunnen we met zekerheid opmaaken, dat het

-werk en de kracht nog fteeds dezelfden zijn. .

De keuze zijner Disfipelen de wijze hunner roeping hunne karakters en zelfjs

hunne gebreken en misdagen ; met één woord, .alles wat.hun aangaande befchreeven is, is befchrecven tot onze leering, en kan in het- bczonder ftrekken, om ons den waaren zin van Jiet geene binnen den kring onzer waarneeming .gebeurt, te leeren verftaan.

i. Verscheiden zaaken verdienen, in dit

: gezichtpunt befchouwd, onze opmerking.

Wat aangaat de keuze zijner Disfipelen.

a. Dee-