is toegevoegd aan uw favorieten.

De grondlegging der christen kerk, benevens haare gesteldheid en lotgevallen geduurende de eerste eeuw.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

02 De Grondlegging £ Boek.

zal hij gebeeden hebben, om meerdere kennis, eningezichtin de Profecfijen, en derzelver vervulling in den Messias. Hij had van Jesus gehoord, doch bij wist geen raad, om de bedenkingen die tegen Hem ingebragt werden , volkomenlijk optelosfen. Maar nu werd hij aanftonds overtuigd, en geheel gerust gefield.

Anderen zijn er, wier aandacht getrokken wordt door het geene zij rondom zich zien en hooren. Zij vormen een gunstig denkbeeld van het Evangelie, uit de aanmerkelijke gewrochten die het voordbrengt. Doch hunne eerfle onderzoekingen worden belemmerd, door zvvaarigheden, welken zij niet weeten optelosfen; en zij zouden haast zeggen: Hoe kunnen deeze dingen zijn? Hunne belangen en betrekkingen in dit leven, zijn een verder beletfel; de menfchenvrees, welke eenen ftrik legt, is een groote hinderpaal in hunne nafpooringen. Doch nu en dan, wanneer zij het waagen durven, zonder bemerkt te worden, zoeken zij nader onderricht. — Hoe zeer nu deeze wankelmoedigheid , waar door men in het onderzoek der Waarheid zoo veel acht flaat op weereldfche belangen, ten hoogflen berispelijk is, behaagt het nogthans dikwerf den Heere, die rijk is in Barmhartigheid, uit zulke onvolmaakte beginfelen eene gelukkige en blijvende verandering voord te doen koomen. Naar gelang zij in kennis toeneemen, krijgen zij meerder moeds, en geraaken met den tijd tot eene troostelijke on*

der-