is toegevoegd aan uw favorieten.

De grondlegging der christen kerk, benevens haare gesteldheid en lotgevallen geduurende de eerste eeuw.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

II. Boek. der Christen Kerk. aa?

beezig was, was het Evangelie van Christus te prediken. Hierom wendde hij zich te Korinthen, als gewoonlijk, eerst tot de Jooden j voelende zich door den Geest gedrongen, en door de liefde tot Christus en de zugt tot het heil dei- menfehen krachtig genoopt 4 waarfchijnlijk ook meer bevestigd en aangevuurd door het gunstig bericht, welk Timotheus eri Silas, die van Macedonien koomende zich hier wederom bij hern voegden, medebragten. Aangemoedigd, veelmeer dan verfiaauwd, door den tegenftand welken hij te vooren ontmoet hadde; handelde hij met dc Jooden, en betoogde huri uit hunne eigen Schriften, dat Jesus de Messias was, eri zulks met zoo veel klem en kracht van overtuiging, dat hij hiinhe tocftemriiing zou gewonnen hebben, indien zij niet ten ecnemaal verhard cn onverzettelijk warén geweest. Doch als zij bij aanhoudendheid zijne liefderijke poogingen met tegenfpraak en lasteringen beantwoordden, gaf hij hen ten Idatften op, cn zei de hun, dat hij zich nu van zijnen pligt omtrent

huh

buizen 'nacht, en dag. ■ Gelijk een braaf

Geneesheer , 'ook buiten den gewoonen kring zijner praktijk, gereed is om in alle voorkoomthde gevalled noodige hulp en raad te geeven; zoo moet een Dienaar van het Evangelie zich niet vergenoegen met de gezette waarneeming van zijn openbaar én mëef plegtig diehstwerkv rnaar ook in zijnen ommegang eri gefprekken , alle bekwaame gelegenheden opzoeken en waarneemen, om aan de wezenlijke belangen der xnenfehen nuttig te zijn.