Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

232 De Grondlegging

leeren cn o\Tertuigcn, zal draa wijs en Voorfpoedig worden ; de Heer zal hem en onderwijzers en hoorders bcfchikken; hij zal dagelijks aan anderen nuttig zijn, cn zelf nut ontvangen. De voorzichtigheid en gcmaatigdheid van Aquila en Prifcilla, verdienen geen' minderen lof. Zij berustten niet in alles wat Apollos zeide, omdat hij welfpreekcnd was en magtig in de Schriften noch verwierpen of verachtten.hem, omdat zij meer wisten dan hij ;" veel min fielden zij hem ten toon , of befchimpten hem , als eenen ficgten onkundigen prediker , maar zij fpraken met hem afzonderlijk ; zij keurden goed, het geen goedkeuring verdiende, en toonden hem. met zachtmoedigheid en in getrouwheid, waar

in hij gebrekkig was ■ zij preezen zijnen

ijver, en verbeterden zijne kundigheden.

Met deeze voordeden , en met brieven van aanbeveeling aan de Broederen, voorzien, reisde, hij van daar naar Korinthen, alwaar hij der Gemeente van grooten dienst was, openlijk leerende cn bewijzende, tegen de Jooden, met ongemeene vuurigheid van geest, en klem van redenen , dat Jesus de Messias was.

Niet lang na zijn vertrek (1), befloot Paulus, die nu zijne reizen door de bovenfte of binnenftc dcclcn van Klein Afia volbragt had, volgends zijne belofte, naar Efeezen terug te kee-

ren.

Q~) Handelingen XIX.

Sluiten