Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VOOEJÖEBJCHT.

*|H\E Opfteller van deze Proeve is een JL/ man, aan wien Nederlands^ Kerk reeds verfcbcidene nuttige gefchriften , de Praktijk desChristendoms betreffende, verplicht is ; en zijne daardoor vcof lang 'verkregene en gevestigde achting zou geenen aanftoot geleden hebben, indien hij had kunnen befluitcn , ook deze vrucht zijner welgevvogene overdenkingen , onder zijnen naam te doen in 'c licht treden.

Dan 5 hij verkoos, om redenen, in welke te weten de Lezer zoo min bea lang heeft, als in heure ichijnbare waar* de of onwaarde, verborgen te blijven* «— Genoeg , hij deed mij het werkje , afgedrukt zijnde, ter lezing toekomen j met verzoek , zoo het mijne goedkeurring wegdroege, de uitgave onder mijnen naam op mij te nemen ; waar toe ik , 200 uit aanmerking van het gewicht deionderwerpen zelve, die daar in behandeld worden, als wegens de naauwkeurige en bondige uitvoering daar van 9 geredelijk mijne toeftemming gaf, niet twijfelende, of het zelve zal, onderden Godlijken zegen, van een uitffcekend nut,

* ft tOC

Sluiten