is toegevoegd aan uw favorieten.

De leer der hervormde kerk aangaande het borgtogtelijke van Christus lijden bevestigd, of Betoog dat alle de smaadheden [...] welke de Zaligmaaker [...] heeft ondergaan, eene betaaling geweest zijn voor de zonden [...] van zijn volk.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 66 )

maar ter deezer plaatze brengt Paulus tot het heiligend lijden, waar door Christus eene oorzaak der eeuwige zaligheid voor de zijnen is geworden, dat alles, waar uit Hij, hoewel Gods Zoon zijnde, gehoorzaamheid heeft geleerd. Nu fpreekt het van zelf, dat Jefus niet fie«ts uit eenig gedeelte van zijn lijden, maar utt alle Hjfen, van zijne geboorte af, gehoorzaamheid heeft gefeerd. Derhalven heeft alle lijden gediend, om Hem, als Borg, eene oorzaak van eeuwige zaligheid te doen worden.

S. «§•

Deeze zelfde waarheid leerden ook reeds de Propheeten- vooral Jefajas, Hoofdft. LUI: 4"6; alwaar hij van Christus en deszelfs verzoenend lijden fpreekende, dit zegt: waarlijk Hij beeft onze krankheden op zich genomen, ende onze fmerten, die heeft Hij gedraagen; dat is gelijk W1 t s 1 o s te regt aanmerkt, alle ftraffen en èlenden, welke wij door onze zonden verdiend ' hadden, heeft Hij gedraagen. En dat niet alleen ons ' ten goede, maar in onze plaatze; want Hij is om onze ' overtreedingen verwondet , om onze ongeregtighe'' den is Hij verbrijzeld, zoo dat in dezelve geweest » ■ de verdienende oorzaak van Christus fmerten en krankheden als welke de Heere op Hem beeft doen aanloo' ten en om welke Hij verdrukt is, als onzer aller ' oneeregtigbeidvw God, als van eenen rigter en wree' kef geeisebt werd.'. Dit alles, wat aldus in het ge» k"j6- meen

ïeerliikheiJ tot den nerfie» Leidsman betrekkelijk maken; Z Paulus zegt- Het betaamde Hem.... den veelekin-

te heiligen.