is toegevoegd aan uw favorieten.

De leer der hervormde kerk aangaande het borgtogtelijke van Christus lijden bevestigd, of Betoog dat alle de smaadheden [...] welke de Zaligmaaker [...] heeft ondergaan, eene betaaling geweest zijn voor de zonden [...] van zijn volk.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 95 )

, III. In de Helle, na de opftanding in ziel en lighaara

* beide, zonder einde.

, Deeze ftraf had haare trappen,, , A. In dit leven zou de menfch , naar lighaam en , geest, moeten lijden van zijne geboorte af, tot den , dood ingeflooten. Dat lijden zou wel, door bewijzen , van Gods langmoedigheid en goedertierenheid, gemaa, tigd worden. Maar het zou beftaan in armoede, hon, ger, dorst, ziekten, fmerten, hoon, laster, weder, waardigheden, en verdrukkingen van allerlei foort, en , ten laatften in den lighaamelijken dood zeiven.

, B. Het lijden in den afgefcheiden ftaat zou gelegen , zijn in droefheid, vreeze, onaangenaame gewaarwor, dingen, knaaginge en fchrik der conrcientie, en wat , men hier verder toe brengen kan.

, C. En het lijden naar ziel en lighaam in de Helle, , na het laatfte oordeel, zou beftaan in alle fmerten ; naar die beide, en in eene geheele verlaatinge van God", , De Borg heeft borgtogtelijk geleeden op dezelfde , wijze. Egter met dit nöodzaakelijk onderfcheid : , i. Hij leed geen lijden, het welk onbeftaanbaar was , met zijne volmaakte heiligheid, en het welk ook meer , een 'gevolg van ftraffe in de verdoemden is, dan wel , de ftraf zelve; bij voorbeeld, Hij had geen wanhoop, , s.) Hij kon in gewigt lijden, het geen de oneindig. , heid van zijnen Perfoon, en de noodzakelijkheid van , de Toepasfinge der zaligheid, niet duldden te draagen , in geduurzaamheid. Van hier kon en moest zijn Lij. , den eindigen met den ftaat zijner verhooginge, 3.) Hij , moest en kon hier in van eindige lijders onderfcheiden , zijn, dat zijn lighaaraelijke dood volgde op dat lijden, , het welk Hij leed in plaatze van de afgefcheidene zie, len zijnes volks, en van dat lijden, het welk zij in

, de