Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Vrouwe Trances Schirlcy. 22 ?

,Zich aen armoede onderwierp, of in eens vrijwillige ballingfcbapp' begaf, om mij wel te doen, ik zou mij in verwondering' verliezen , het zou een pijnlijk' genoegen

verwekken. Maer, indien een van hun,

zijnen boezem voor het ftael ontblootte, of den bijl met zijn bloed verwde, om mij van

den ondergang te behouden. De enkele

gedachte beroert mijn hart! • zeker ik

zou veeleer den dood welkom heten, dan het leven tot dien prijs vei kiezen. Nochtans , Mevrouw, heeft Hij, de Koning van alle Koningen der aerde, niet voor mij, zijnen

Hemeltroon verlaten ? Heeft Hij zich niet,

voor mij, op het diepfte vernederd, en

had Hij iets waer op Hij zijn hoofd konde

nederleggen? Was Hij niet gewillig, ja,

begerig, om, voor mij, te flerven te fter-

ven, als de verachtfte flaef, onder dc wrecdfte pijnigingen? Dit zijn zijne eigen woorden: Ik moet met eenen doof gedoopt worden: en hoe worde ik geperst tot dat het volbragt zij? Hij reikhalsde (genaderijk en eeuwig gezegend Wezen! ) Hij reikhalsde naer het tijdftip, waer op Hij ons eene verbazende proef zijner liefde zoude geven; wanneer Hij die zoude

uitfp'reken in de angsten des doods, en verzegelen met zijn dierbaer hartebloed. Kan

ik u, Mevrouw, een' grooter zegen toebidden , dan dat gij moogt bekwaem gemaekt worden, om, met alle de Heiligen, te bevatten, wel* ke de lengte en breedte, hoogte en diepte, dezer P lief.

Sluiten