is toegevoegd aan je favorieten.

Brieven, van den weleerwaerdigen heere James Hervey [...] predikant [...] aen [...] Frances Shirley.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

3^2 Brieven aen de Hooggeboren

9, boekerijen der geleerden, onder alle de tijd„ kortingen der befchaefde weereld, is niets dat „ den Bijbel kan evenaren".

Ja, Mevrouw, de H. Schrift is, door haren eeuwiggezegenden Maker, gefchikt tot de begecrlijkfte, tot de genaderijkfte einden: — in zoo verre, dat een koninglijk Schrijver, aengevuurd door den H. Geest, niet wist hoe hij zijne dankbaerheid, voor zulk eene onwaerdeerbare fchat, best zou uitdrukken, Heer, hoe lief heb ik uwe wet! Hare waerde is zoo verhe¬

ven — mijne achting voor dezelve is zoo groot — dat ik geene woorden kan uitdenken, in ftaet, om hare waerde, naer eisch, te verheffen, — om mijne achting uittedrukken — dan, daer mijne woorden te kort fchieten, dat mijne daden fpreken , ze is mijne betragting den ganfchen dag! — Eene aenprijzing, Mevrouw, die gij ligt bemerken zult van meer nadruk te zijn , dan alle

de verhevenfte trekken der welfprekenheid.

Eene aenprijzing , welke ik mij vleie dat gij eerbiedigen, en, daer ze voortvloeit uit den mond' van eenen Koning, niet fchamen zult, de uwe te maken.

Slaen wij het oog op alle onze nooden, we vinden een' overvloed in deze hemelfche fchatkameren. — Zijn wij begerig naer Wetenfchap^ de H. Schriften zijn ingerigt om ons die te verfchaffen: de opening dier woorden geeft ligt, den jlegten verftandig makende. —— Gods woord

wordt