Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Vrouwe Frances Shirky. 34.3

aen Hem, die gejlorven is om uwe zonden, en opgewekt tot uwe regtvaerdigmaking !

Mag ik vragen, Mevrouw, welke Schrijvers

de Heer K voornamenlijk gelezen heeft,

en welke zijne geliefdkoosde boeken zijn ?

Hij fchijnt eenigzins in den trant van de Hutchefomanen te fchrijven. -— Het verwonderdt mij niet dat vele menfehen zich aenkanten tegen de denkwijs van Dr. Crisp, en zulke Godsgeleerden, welke den verhoogden Zaligmaker, die aen de regtehand Gods zit, verheerlijken, maer verachting uitftorten op gevallen fchepfelen , die ieerhen hutten bewonen: -- die den goddelijken Verlosfer voorftellen als de middagzon, en het ganfche geflacht van Adam als glimwormen in den nagt. — Er is een tijd geweest, dat ik mij, van ganfeher harte, met het tegenovergeftelde gcvoelen.zou hebben kunnen vereenigen: 1— want toen zogt ik mijne eigen geregtigheid op te regten. Ik wilde gaerne iets zijn — iets doen — om ha eeuwig leven te beërven, en kon 'er niet toekomen om mij geheel aen Gods geregtigheid te onderwerpen ,■ maer herhaelde zwakheden, zonden en kwellingen, zijn, onder de medewerking van Gods Geest, hetrni.kiel geweest, om mij van dien waen te genezen. — Thands is het de dagelijkiche begeerte mijner ziele, om meer en meer te zien de geringheid , de ongenoegzaemheid en flegtheid, van alles wat het mijne kan genoemd worden, en mij te verlustigen in den onnaerfpeurlijken rijkdom , te zegevieren in de Y 4 voor-

Sluiten