Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

over ROM. Vllï: ft8*.'. *3?

Laat ons deeze zoo treffende bijzonderheid nader ontwikkelen!

Gelijk, toch, God ook hen , die Hem liefhebben , in de wisfelvalligheden deezes levens deelen laat, en hun, meenigmaal, zwaare rampen toezendt, omdat Hij, naar zijné oneindige wijsheid, deezen weg, als voor hun den besten , kent, zoo worden zij, te gelijk, door zijne genade bekwaam gemaakt, om het toegezonden leed met een onderworpen en Godvruchtig hart te draagen ; terwijl God , als een goedertieren Vader, in hunne gelaatenheid cn lijdzaamheid onder het opgelegde kruis een heilig welgevallen heeft ; 'hun betaamelijk beftaan, in deezen, met eene genadige goedkeuring gadeflaat , en hun dit zijn welbehaagen, op de krachtigf Ie wijs, vei klaart: hoe meenigmaal ondervinden zij , in onverwachte uitreddingen'uit bangen nood en fchroomlijke gevaaren, in ontfermende maatigingen van hunnen druk, in de rust en kalmte •> die zij, ook onder het zwaarfte lijden, en de geweldigfte verdrukkingen fmaaken , in den vrijmoedigen toegang tot den troon van Gods genade, die hun wordt gefchonken, in de vertrouwelijke gemeenzaamheid, waar mede zij met God verkeeren, eh , eindelijk, in de zichtbaare verhooring hunner fmeekingen, de duidelijkfte en ontwijfelbaarfte blijken der liefde van hunnen Hemelfchen Vader $ eene liefde, die zij, dikwijls, in eenen weg van voorfpoed en geluk, niet, in die kracht, zouden ondervonden hebben!

B S Hoe.

Sluiten