is toegevoegd aan uw favorieten.

Leerredenen over Rom. VIII: 28{a}. - I. Cor. X: 9{a}. I. Timoth. III: 16{a}.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

LEERREDEN

O V B K

I. TIM O TH. III: ioX

'Énde buiten alle twijfel de verborgenheijt der Godtzaligheijt is groot: Godt is geopenbaeri in den yleefche.

Daar Paulus zich, in deezen Brief, bévlijtigde, om Timötheüs optewekken tot eene moedige verdeediging der hoofdwaarheden van Jefus Godsdienst tegen dien tuimelgeest van dwaaling, die, welhaast, de Gristen Kerk beroeren, en, vooral, 'ook de menschwording van den Zaligmaaker tot het doel zijner onbefuisde aanvallen ftellen zou, vertegenwoordigt Hij, in ons Tekstvers, die leer, in al haar gewigt, en onbetwistbaare zeekerheid.

Wij bepaalen ons, alleen * tot deszelfs eërfte gedeelte, daar dit ons eene overvloedige aanleiding zal opleeveren tot zoodaanige overdenkingen, die, ten allen tijd , het hart van eenen rechtfchaapenen Christen moeten beezig houden, en die, inzonderheid, nu, onze eerbiedigfte aandacht vorderen, daar wij, welhaast, zullen geroepen wor& den