is toegevoegd aan je favorieten.

Algemeene vaderlandsche letter-oefeningen, waarin de boeken en schriften, die dagelyks [...] uitkomen, oordeelkundig [...] verhandeld worden.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

y. VAN HAMELSVELD > BEDENK. OVER DEN 60DSD. 33$

kleeden zo veel de waarde en deftigheid van 't onder" werp zulks toelieten; in hoope , dat zy even daardoor " voor zekere klasfen van Lezers verftaanbarer , aangerja" nier cn op het hart meer werkzaam zullen wezen." Te éelvk was zyn oogmerk , in het vervaerdigen van dn Op•itel te toonen , hoe onbillyk men der Wysgeerte te laste leo-t' dat zy zou ftrekken , om den Godsdienst te ondermvnén: en integendeel te doen zian, dat zy, wel gebruikt zynde ' een der vermogendite fteunzelen van den Godsdienst 'genaemd mag worden ; 'waeromtrent hy in velerleie opzichten vry gelukkig gellaegd is: alleenlyk zou men wel eens mogen denken , of hy niet zomtyds een flap te ver gegaen zy. Men geeft niet zelden den Schryveren , die de Wysgeerte en den Godsdienst vereffenen , na , dat zy de Godgeleerdheid naer de Wysgeerte fchikken; dan men zou dezen Schryver veeleer verdenken, dat by zyne Wys-

geeri°e denkwyze naer die der Godgeleerden ichikt.

Het valt hier zeker bezwaerlyk het juiste pad te houden ; Ügtlyk ilaet men hier of daer, ongemerkt, een zydweg in.

Het drie'ëenig beftaan van God, geopenbaard tn de drie Mannen, verfcheenen aan Abraham; benevens eene memve verdediging van 1 Joh. V. 7. ter reden- en letterkundige overdenkinge van het geheele menschdom, onpartydig ontvouwd Door g. th. w. j. u. d. Gedrukt voor den Autheur. En te bekomen by B, Wild en J. Altheer, 1791. Behalvenhet Voorbericht 79 bladz. In gr. ocfavo.

Dit is, zo veel ons voorftaet het zonderlingfte gefchrift, dat ons, geduurende den loop der Vaderlandfche Letteroefeningen, in handen gekomen is. By het eerlte inzien kwam de Autheur ons voor, als een Schryver, die medelyden verdient , ter oorzake van een overhoop geworpen hersfengeftel; dan onder het verder doorbladeren ontdekten we nog te veel fchikking en zamenhang, om dit vast te houden, We befpeurden te gelyk deze en gene denkwyzcn, die ons enigzins op een ander fpoor bragten; het ftellig fchryven, het hoog opgeven van afdoenende bewyzen , de zonderlinge manier van voordellen, het gebruiken van ingewikkelde en zomtvds moeilyk verftaenbare, zo met onverftaenbare, uitdrukkingen, en wat van dien aert meer zy, herinnerde ons den fchryftrant van velen, in vroegere dagen, toen men min of meer hoog liep met de HermetiZ 5 lche