Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C. TEN HAAFF, ÏNwYDÏNCS-REÖEVOÉRING. $1$

alömme beroemden Autheur. De Redevoering zelve heeft ten onderwerp, de onaffcheidbaare Verwantfchappen, die 'er plaats vind tusfehen de Genees- en Heelkunde. Deeze, fchoon voor het grootfte gedeelte van de hooge noodzaakelykheid der Heel- by de Geneeskunde, in de herftelling der Lydcrs handelende, voldoet aan het voorgeftelde oogmerk zeer wel; te meer, daar dezelve, op eene fchilderachtige wyze, verfcheide weetenswaardige Gevallen aan den 1 Leezer voorftelt.

Deeze word gevolgd door eene Aanfpraak, by de Opening der Lesfen in het Gasthuis, aan zyne aldaar vergaderde Leerlingen; bevattende een zeer kort Vertoog van de noodige Kundigheden, die de Heelkundigen, in het algemeen befchouwd, moeten bezitten.

Nu vind men een twaalftal van Heelkundige Waarneemingen, na het aanvaarden van het Lectoraat, in. het Gasthuis, den jongen Heelkundigen, ter hunner onderwyzing voorgehouden. De eerlte betreft eene zeer aanmerkclyke Wonde, door een val op een Vuurhaard aan het Voorhoofd toegebragt; de tweede, eene hevige Verbrandheid aan beide de Beenen; de derde, Zuchtige Beenen en derzelver gevolgen; de vierde, het Water in den Buik met de verrichte 'Aftappingen; de vyfde, eene Breuk in het Scheen- en Kuitbeen; de zesde, Breuken in de Kniefchyf; de zevende, eene Breuk van de Binnen-Enklaauw met Kneuzing; de agtfte, eene Breuk in de kleine Beenpyp, met eene zwaare Verftuiking gepaard; de negende , eene Breuk van het RavenbekS' Uitfteekzel des Schouderblads, gepaard' met aanmerkelyke Kneuzing; de tiende, de Vorst, waardoor de toppen der Vingeren waren aangegreeperi ; de elfde handelt over de Verharding der Glandula Parotis, met Waarneemingen gefterkt, en in de twaalfde, word van eene hevige Öogöntfteeking gehandeld.

Deeze Waarneemingen zyn op het duidelykfte befchreeven, en worden alle vergezeld met zodanige aanwyzmgen en redeneeringen , dat een Aankomeüng in deeze Kunst zich het Geval zelve als voor oogen kan ftellen, de gehoudene Heelwyze, door de daarby getoonde aanwyzingen, (indicatieri) begrypen, en, door telkens daarby gevoegde opmerkingen, in ftaat geiteld word, om zoorrgeJyke voorkomende gevallen, met hoop van het beste gevolg, te kunnen behandelen.

Dan, onze Geleerde Autheur bepaalt zich niet flegts

by

Sluiten