Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

5ï6 G. TEN HAAFF, INWYDINCS -REDEVOERINC>

by de opgenoemde Gevallen alleen , maar neemt daaruit teffens gelegenheid, om, aan zyne Leerlingen, de voortreffelyklte Heelkundige Lesfen, in het algemeen over andere Gebreken, die met de aldaar verhandelde in eenige betrekking liaan, voor te (lellen-: zoo handelt hy in het derde Geval over het Oedema, geeft daarvan eene bepaalde befchryving, wyst de verfchillende oorzaaken daartoe aan, met derzelver gevolgen en geneeswyze. In het Vyfde handelt hy teffens over de Fracïuuren in het algemeen, met derzelver kenmerken, oorzaaken en bykomende omftandigheden, welke alsdan nog daarenboven met vroegere door Hem gedaane Waarneemingen opgehelderd en bevestigd worden. Zo vind tnen by het elfde Geval eene grondige en weldoorgedagte befchryving van de oorzaaken, uitwerkingen en geneeswyze , der Knoestgezwellen, (Scirrki) of en wanneer derzelver Geneezing al of niet te onderneemen zy, en wat daarby al in het oog moet gehouden worden. Met één woord , dit ftuk is voor jonge Heelmeesters en Aankweekelingen in die Weetenfchap ten hoogden nuttig, en kan hun in de meeste dagelyks voorkomende gevallen tot eene heilzaame vraagbaak verdrekken. Dan het moeit ons ten uiterden, dat wy dit fchoone Stuk met zulk eene tallooze menigte van taal- en drukfouten befmer vinden , waaronder 'er zelf gevonden worden die zeer aandootelyk zyn, en by een te wenfehenen herdruk behooren verbeterd te worden. Zo leest men op pag. So, wanneer men de Vena Crurdis in een hand toebind; pag. 84. Schammomium, Baccalauri, Öximel esquilliticnm, Rimatur mart., rad: Cedoar; pag. 86. Scharficationes ;pag. 205. Muscilaginis Seminis, Sidonierum; pag. 909. Mercur. viv. a;i folv: in aq. q. ƒ. Mica Panis pjvi M. ExaStisfimoz. Tien Pilulce moeten 1 grein Merv. Sublimat: in zich bevatten. Dit bevat gewis geen mensch, en wy ook niet. En hoewel, om de menigte der bezigheden en reeds klimmende jaaren , die den geleerden Autheur buiten daat dellen om de gedrukte proeven zelve te verbeteren , de fouten wel niet zo zeer ter verantwoording van zyn Ed. komen , zoo was het evenwel ten hoogden noodzaaklyk, dat een ander, der zaake en taaie kundig, zodanig eenen arbeid verrigtte,op dat niet,door eene blinde navolging van onkundigen, wezenlyke nadeelen voor de Lyders mogen voortvloeijen.

Dt

Sluiten