is toegevoegd aan je favorieten.

Algemeene vaderlandsche letter-oefeningen, waarin de boeken en schriften, die dagelyks [...] uitkomen, oordeelkundig [...] verhandeld worden.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

REGISTER.

Verhandelingen, CWysgeerige) vertaald en byesnvcrzameld door G. van der Voort. Amft. by W. van Vliet, in *r, «vo. ƒ o - 18-0 a°22 Vermyne, (K.) Samenftel der Godgeleerdheid, begreepen in vier Oefeningen , over het voorbeeld der Godlyke Waarheden van den Zaligen A. Hellenbroek. In 's Hage by J. du Mee, in Svo. ƒ o - 10 - o 377

Vertellingen en Gefprekken van haare Majefteit de Keizerin aller Rusfen. Leyd. by A. en J. Honkoop , in Svo. ƒ I - 16 - o 92

Vis, (G.) Eenvoudige Samenfpraaken tusfehen twee goede Vrienden; zich noemende Oud en Nieuw Licht. Rott. by N. Cornel, in gr. Svo. ƒ 1 - 5 o 5pö

Vloten, (IV. A. van) De Bybel vertaald , omfchreeven, en door Aanmerkingen opgehelderd. IVde Deel. Utr. en Amit. by G. T. van Paddenburg en Zoon en Allart, in gr. Svo. ƒ 3 - 12 - d 0?

Vogel, (S. G.) Onderwys voor Ouders, Opvoeders en

. Opzienders van Kinderen, over de manier, hoe de Ondeugd der verwoestende Zelfbevlekking, die zo verbaazen d algemeen is , op de veiliglte wyze kan ontdekt, verhoed en geneezen worden. Haarl. by A. Loosjes Pz., in gr. Svo. ƒ 1 - 4 - o 8"

Volksliedjens , uitgegeeven door de Maatfchappy: Tot Niil van 't Algemeen. Amft. by H. Keyzer, A. Fokke Simonsz. en C. de Vries, in Svo. ƒ o - 12 - o 458

Volney, (C. F.) Reize door Syrië en Egypte, in de Jaaren 1783, 17S4 en 1785. Ifte Deel. Leyd. by A. en J. Honkoop , in gr. Svo. f 3 - 6 .-o 173

Voorst, (P. C.van) Bundel van Uitlegkundige Verhandelingen, ade Stuk. Amft. by M. de Bruyn, in gr. Svo. ƒ 2 - o - o 10o

Vriendin, (Aan myn jonge) of Zedelyke Brieven, ter vei beteringe van het Hart. 3de Stuk. Midd. by P. Gillisfen en Zoon, in gr. Svo. f 1 - 10 - o' 407

Vryer, (A.) Leerreden over 1 Sam. VII: 12b. Ter gedagtenisfe van zynen vyfiigjaarigen Predikdienst, in drie Gemeenten. Amft. by L. van Hulst, in gr. Svo. ƒ o - 8 - o 206 W.

TJ/endeborn, (Gr. Fr. Aag.) Staat van Pvegeering, Godsr dienst, Geleerdheid en Konften , in Groot--Brittanje, omtrent het einde van de achttiende Eeuw. Camp. by J. A. de Chalmot. II Deelen, in gr. 8vo./4- c-o 70 en 120

Wer-