is toegevoegd aan uw favorieten.

Algemeene vaderlandsche letter-oefeningen, waarin de boeken en schriften, die dagelyks [...] uitkomen, oordeelkundig [...] verhandeld worden.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

WELMAD1CE STICHTING

weldaadige stichting, ter bezorging van arme zieken, te petersburg.

Ïs 'er iets het welk der Menschheid tot eere ftrekt, en waarvan,een Berigt voor ieder Menfchen-vriend van zeer veel waardy is, zo is het'ontwyfelbaar van eene zodanige Stichting, welke ftrekt, om ongelnkkigen alle vereischte hulp en onderftand te bezorgen ; van deezen aart nu is deeze, en die daarom ook, tot roem dier braave Mannen , welke den eerden grond daartoe gelegd, of door mildaadige giften dezelve onderdeund hebben, verdient alöm bekend gemaakt te worden.

Misfchien worden daardoor, teffens, op zulke plaatzen, alwaar geene genoegzaame zorg voor dergelyke ongelukkigen gedraagen word, zommige gevoelige harten opgewekt en aangelpoord , om naar middelen om te zien, en fchikkingen te beraamen, waardoor hunne noodlydende Natuurgenooten, in derzelver troost-, raad- en hulp-behoeftigen toeftand, onderdeund, en daardoor aan het Vaderland de wezenlykfte dienden kunnen bewcezen worden.

Een Berigt van deeze Stichting is, in 't Jaar 1789 te Petersburg gedrukt, uitgegeeven, en een uitvoerig' uittrekzel daarvan te vinden in het 23de Stuk van het Medic. & Phyfifch. Journal van den Hoogleeraar baldinger. Wy zullen ons, by gebrek van ruimte, Hechts met een korte 1'chets 'er van te geeven, moeten vergenoegen.

In het begin van 't Jaar 1788 , verzogt de Wel Eerw, Heer lampe ,Luthersch Predikant by de St. Piettrs-Kerk , te Petersburg , den Heer Doctor guckenberger om zyne hulp, by eenige arme Kranken; waartoe deeze niet alleen terftond bereidvaardig was, maar daarby teffens beloofde, om zyn Eerw. behulpzaam te zullen zyn, in het bevorderen van die heilzaame Stichting, tot welker inftandbrenging gemelde Heer lampe toen reeds met allen iever werkzaam was. Welhaast wierden 'er meer andere edelaartigdenkcnde Gencesheeren gevonden, die zich vrywillig aanboden, om de arme Kranken voor niet te willen bezoeken. Nu wierd 'er echter noch een genoegzaam-Fonds vereischt, waaruit de geldfommen , ter'betaaling der Medicynen, ter oppasfiug der Zieken, en dergelyke benodigdheden, konden gevonden worden. De Wel Eerw. lampe gaf, ten dien einde, een Uitte»