Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DER GENEESKUNDIGE ELECTftlCITEIT. 220

zyn, als haar Dochter zonder eenige hulp beneden kwam om te ontbyten (*) , doch klaagde teffens, dat zy een fterke

Maagpyn had. Ik verzocht haar het Kind terftond te

haaien, het welk zy deed, en wanneer, na een redelyk fterke fchok door het Kinds Maag gezonden te hebben, de pyn terftond verdween , zo dat ik nooit van deszelfs wederkomst iets heb vernomen.

Een Man, wiens linker Schouder uit het lid, en wiens Arm, door een val van zyn Paard, zeer fterk van de Schouder tot den Elleboog gekneusd was , kwam een Jaar daarna om geëlectrifeerd te worden. Hy verhaalde, dat het Been zeer. wel gezet was door een Chirurgyn, (gelyk zulks ook inderdaad bleek ,_) maar dat de Spieren zodanig gekneusd geweest waren , dat hy nimmer daarna was in ftaat geweest , zyn linker Hand een voet breed van zyn zyde af te brengen, zonder behulp van de rechter. — Er fcheen my weinig reden van te hoopen op eenige hulp door de Electriciteit, doch wilde ik, hoe het ook was, zulks beproeven , en gaf hem drie Schokken van de Schouder tot den Elleboog, op de laatfte van welke hy reeds zyn Arm genoegzaam halfwegen rechtuit hield in een Horizontaale

houding. Ik verzocht hem den volgenden dag weder m

te komen, 't geen hy deed , wanneer hy, naa een paar fterke Schokken, zyn Arm geheel rechtuit hield , en, zonder behulp van de Rechterhand , den Hals van zyn Hemd met de linker ontknoopte. Of hy op den duur het gebruik van zyn Arm behouden heeft, kan ik niet zeggen, wyl hy vertrok, en ik naderhand niets meer van hem heb vernomen.

Een Vrouw, welke een hard Gezwel op haar Linkerwang had, dat zy my zeide in weinige dagen gekregen te heb» ben, kwam om geëlectrifeerd te worden. ——' Ik hoopte op een goed gevolg; wyl de kwaal van zoo kort een duur was, trok ik eerst eenige Vonken uit haar Wang, en zond toen een paar middelmaatige Schokken door dezelve; haar verzoekende het nu warm te houden , door het zelve te .

dekken met een dubbelde baajen doek ,• zy kwam den

volgenden Dag weerom, en ik vond het Gezwel veel kléinfier en zachter, trok weder verfcheidene Vonken uit het zelve, en gaf haar drie Schokken, waarvan de laatfte redelyk fterk was: —-— zy kwam des anderendaags weder,

wan-

(*") Deeze Vrouw woonde op een Zolder , doch bereidde haar Eeten in een Keuken, waar haare Dochter nu alleen van de ZoU der by haar kwam.

Q 5

Sluiten