is toegevoegd aan uw favorieten.

Algemeene vaderlandsche letter-oefeningen, waarin de boeken en schriften, die dagelyks [...] uitkomen, oordeelkundig [...] verhandeld worden.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VAN RICHARD PRICE. 437

Blaas, die allengskens, zints tien of twaalf jaaren, hem geplaagd hadt. Deeze, zomtyds met geweldige fmerten vergezeld, perfte hem geen klaagen of morren af. In de tusfchenpoozen van ongemak was hy vrolyk , maar het lang aanhouden dier ongelteltenisfe hadt ten laatlten zyn geest en kragten dermaate uitgeput, dat hy niet dan met de uiterfte moeite kon fpreeken. Op Saturdag, den zestienden van April, nam het geweld dier kwaal zeer toe; de pynen werden bykans onophoudelyk , en hy vondt zich buiten ftaat eenig voedzel te gebruiken. Eindelyk, geheel afgemat naar den Lichaame, maar by 't volle gebruik zy. ner Zielsvermogens, blies hy zagtlyk den laatlten leevensadem uit, op den negentienden van April des gemeldeu Jaars (_*).

Dr. price hadt fchriftlyk bevel naagelaaten, dat zyn Eyk in ftilte zou worden bygezet; zyne Bloedver wam en en de uitvoerders van zyn [Jiterften Wil hadden bellooten, zich daaraan ftipt te houden. Maar hartlyke toegenegenheid van die Vergadering, in welke by, beminnende en bemind, zo veele jaaren zyns leevens gefleeten hadt, en de volyverige begeerte zyner Vrienden, om zyne Naagedagtenis te vereeren (f) , ging de paaien, door hem

voor-

(*)By het openen zyns Lichaams, vondt men alle deelen, die onmiddelyk betrekking hadden tot de Blaas en de Nieren, zeer ontftooken. De bekleedzels van de Blaas waren zeer verdikt, met kleine holligheden vol ftoffe bezet; de Hals van de Blaas was verftopt, zodat dezelve geen Water kon uitlaaten. De rechter Nier was aangeftooken; in de flinker (die zeer uitgezet was, en reeds in jaaren geen dienst hadt kunnen doen) waren drie verzweeringen vol Etter; ook vondt men daarin een klein

Steentje, dik omkorst, het hadt de grootte van een Ert. ■

Eenigen tyd voor den dood van Dr. piuce, hndt hy noodig, dat een Chirurgyn hem fteeds oppaste; de Heer joseph toulMin, Zoon van Mr. william toulmin, Chirurgyn te Hackney, verrigtte dit. Dr. price was zo zeer getroffen door de tederheid, onvermoeidheid, en kunde van deezen jongen Heer, dat hy te meermaalen zyne dankbaarheid des wegen te kennen gaf; meer dan ééns aanmerkende, dat hy deeze oppasfing voor een byzonderen zegen hieldt.

(t) ■>, 't Is onmogelyk, regt te doen, aan het getal en.de agt» „ baarheid van zynen Vriendenkring. Zy waren de voornaam. ,, ften in Rang, Kennis en Deugd. Men telde onder hun de ,, eerfte Naamen in de Gedenkboeken van VVeetenfchap, van Ge„ leerdheid, van Vryheid ea van Zedelyke waarde." Dr. kippis Fm. Addres.