is toegevoegd aan uw favorieten.

Algemeene vaderlandsche letter-oefeningen, waarin de boeken en schriften, die dagelyks [...] uitkomen, oordeelkundig [...] verhandeld worden.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

438 VERSLAG VAN HET LEEVEN, ENZ. VAN R. PRICE.

voorgefchreeven , te buiten , en bewoog hun, op hunne eigene kosten, zyn Lykftatie te houden. De Heeren der Vergaderinge volgden het Lyk in negentien Rouwkoetzen, agter hun voegde zich de Graaf stanhope in zyn Rydtuig, aan 't hoofd van zesendertig Rydtuigen van Edellieden. Hy werd begraaven op den zesentwintiglien van April, te Bunhill-fields, in 't zelfde Graf, waar de overblyfzels rusten van zyne teder door hem geliefde Vrouwe, en van zyn Eerwaardigen Oom en Weldoender sa-» ïiüel price. Het Rouwkleed werd gedraagen door de Eerw. Doétors priestley, rees en marris; alsmede, door de Eerw. Heeren taylor , palmer en worthington. By het Graf fprak de Eerw. Dr. kippis een Lykreden, en op Zondag, den eerften van Mey, deedt de Eerw. Dr. priestley een Redenvoering te zyner Naagedagtenisfe , voor eene zeer talryke Vergadering, te Hackney. Beide deeze zien het licht.

(Het Vervolg en -Slot hier na.)

beschryving van de stad larnic , op het eiland cyprus; alsmede van de gewoonten en zeden der ïnwoonderen. COvergenomen uit de Travels threugk Cyprus, Syria, and Pale. ftina, by the Abbé mariti.)

De meeste Reizigers hebben Larnic befchreeven enkel als een fraaije en niet onaangelegene Plaats ; maar, indien wy in aanmerking neemen, dat dezelve de Voorraadfchuur des Koophandels is van het Eiland Cyprus en de tweede plaats bekleedt in het Koningryk , fchoon afhangelyk van den Bevelhebber van Nicojia , zal men my genoegzaam geregtigd rekenen als ik Larnic een Stad noem. Daarenboven is het de Zetel van een Griekjehen Bisfchop, en de plaats , waar de Europifche Confuls hun verblyf houden.

Wat hier van zyn moge, Larnic is de aangenaamfte plaats des geheelen Eilands; want ik ken niets belangryker dan eene Koopftad. Ik gevoel een heimlyk genoegen, wanneer ik eene groote zamenvloeijing zie van ïnwoonderen en Vreemdelingen te gader arbeidende tot geluk des Menschdoms, en van eene Stad, eene Voorraadfchuur voor de geheele Wereld maakende. In myne oogen is de Beurs eene talryke Vergadering, waarop alle de Volken hunne

Ver-