is toegevoegd aan uw favorieten.

Algemeene vaderlandsche letter-oefeningen, waarin de boeken en schriften, die dagelyks [...] uitkomen, oordeelkundig [...] verhandeld worden.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

BESCHRYVING VAN DE STAD LARNIC.

Vertegenwoordigers hebben. Facïors in de handeldryvende Wereld zyn even dezelfde als Ambasfadeurs in de Staatkundige ; zy doen Onderhandelingen ; tekenen Verdragen; en onderhouden eene nutte briefwisfelende Gemeenfchap tusfehen de vermoogende Maatfchappyen van Menfchen, door Zeeën van elkander gefcheiden, en leevende aan de beide uiterften des Aardbodems. Dikwyls zag ik, met een verrukkend genoegen, een Inwoonder van Japan, handelende over zyn belang met een Burger van Londen; of een Onderdaan van den Grooten- Mogol een Koopverdrag Buiten met «en Rus. Ik bevond my gaarne onder deeze talryke Handeldryvers, onderfcheiden in kleeding , in zeden, en in taal; allen , langs verfchillende wegen, een en hetzelfde einde beöogende. Hier zag ik een hoop Armeniërs daar een hoop Jooden, en verder een groep Hollanders. Ik werd agter een volgende een Deen, een Zweed, een Franschman. of liever, ik was een Wereldburger.

De Stad Larnic, omtrent een halve myl van Salines gelegen , ligt ten Noorden van het oude Citium, en beflaat zelfs een gedeelte van den grond waar die Stad voortyds lag. De oorfprong van Larnic weet men met geene zekerheid. Nogthans ben ik van gevoelen, dat dezelve mag toegefchreeven worden aan de nabyheid van de Zee, en de bouwftoffen gevonden in de ruïnen van Citium.

Toen dit Eiland door de Turken werd ingenomen was Larnic reeds eene Plaats van aangelegenheid; des worden wy verzekerd door lusignan, die 'er het volgende berigt van geeft: „ Op den afltand van eene halve myl van de „ Zee, is een groot handeldryvend Dorp of liever Stad „ Dezelve wordt geregeerd door een Venetiaanfchen Edel! „ man, die alle twee jaaren verandert; doch de Republiek „ heelt beflooten dezelve vry te maaken, en 'er een tref„ fender voorkomen aan te geeven." Deeze Schryver vermeldt den naam niet; en, indedaad, dezelve heeft geen bepaalden naam, en ieder Reiziger geeft 'er een aan die voor t overige, alleen in den uitgang verfchiltv

De Stad vormt een halven cirkel, welks einden na 't Zuiden loopen, en is bykans een myl in den omtrek. Alle de Gebouwen zyn in den hedendaagfehen fmaak, en men vindt er geen overblyfzel van hooge Oudheid. De Mosque was voorheen een Latynfche Kerk. Dezelve is een naauw gebouw, 111 den Gothifchen bouwtrant; de voorgevel beftaat uit zes marmeren kolommen, vier pilaaren onderfchraa^en liet dak, en. verdeelen het in drie deelen; doch dezelveV

vert