is toegevoegd aan uw favorieten.

Algemeene vaderlandsche letter-oefeningen, waarin de boeken en schriften, die dagelyks [...] uitkomen, oordeelkundig [...] verhandeld worden.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

44° BESCHRYVING VAN DE STAD LARNIC,

vert niets merkwaardigs op. De Minaret heeft men opge<* rigt op de overblyfzels van den Tooren; en 't is van'' die foort van Toorens, van welke men het Volk tot het Gebed roept. Aan de zyde van de Kerk is een Tuin, die tot eene Begraafplaats ftrekt voor de aanzieniyke Turken , die in de Stad fterven.

Elke Mosque heeft een Iman of Priester, die derwaards moet gaan op de bepaalde Bede-uuren. De Imans hebben last om den Koran te leezen, en het Volk te onderwyzen. Indien wy ons een denkbeeld van hunne Leerredenen vormden naar de onze afgemeeten , wy zouden een verkeerd denkbeeld daarvan opmaaken. De Mufulmanfche Vv'clfpreekenheid laat het ophaalen van gemeene plaatzen niet toe. Min uitweidende, min met cieraad van welzeggen, opgefchikt dan de Europifche wellpreekenheid, is 'er elk vreemd denkbeeld , en zelfs elke nutlooze uitdrukking, van uitgeflooten. Een TurkfcheLeerreden beftaat uit eene aaneenfchakeling van grondregelen en fpreuken. De Iman neemt het nooit ter hand Leerltellingen te bewyzen aan welke niemand twyfelt; en nimmer voert hy voor zyne Toehoorders eene taal als tot Ongeloovigen. Zedeleer'is de grondflag hunner Leerredenen, die regels behelzen voor ieders gedrag in alle omftandigheden, en allen onheil, 't welk hem moge trelfen. De Redenaar is zo eenvoudig in zyn Perfoon als in zyne Leerreden ; en de ongebondenheid van zyn gedrag neemt nimmer iets weg van de fchoonheid zyner Zedeleere. Hier hoort men nooit een jonge wellustigen uitvaaren tegen vervvyfdheid en wereldfche vermaaken, nooit een ryke Geestlyke de verfmaading des rykdoms prediken , of een overdaadig leevende tegen de weelde zich aankanten. Die belachlyke llrydigheden, zo gemeen, en nogthans zo weinig in opmerking genomen in Europa, zouden de Turken hoogst ergeren, die zeer op het eenvoudige gefteld zyn; zy zouden gelooven dat zodanig iemand hun en hunnen Godsdienst befpotte , en de Godsdienst is een onderwerp waar mede een goed Mufulman geen fpotten duldt.

Ik befpeurde desgelyks , met genoegen , in de talryke Vergaderingen der Turken, een mengzel van allerlei ftaaten en rangen. De Turken hebben tot nog toe in hunne Mosques tlie vernederende onderfcheidingen niet ingevoerd , welke de Europifche Kerken tot fchande ftrekken. Dc plaatzen zyn niet beltemd door belang en grootheid, maar hangen af van 't geval, en de lieden van laagen rang, Gods» dienstyveriger dan andereu, hebben dikwyls de beste; en

wor-