Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

WEGENS EENE VREEMDE ZENUWZIEKTE. 507

aan, en wel juist op een tyd dat een zeker Heelmeester zich ten mynen huize bevond; uit eige beweeging verzogt zy my, indien ik het nog nuttig voor haar mogt oordeelen, om de fontanel alsdan maar terftond te willen in het werk ftellen, waartoe ik, alhoewel wat huiverig, uit vrees voor de mogelyke convulfien, evenwel refolveerde, en dat te meer, om daaruit zeker te kunnen verneemen, of zy, weder by haar kennis komende, daarvan ook eenige bewustheid zoude hebben of niet; de incifie wierd gedaan en het verband wierd aangelegd, zonder dat daardoor eenige verandering in haare omftandigheden veroorzaakt wierd, zy lachte om haar voorige vrees , en bleef nog meer dan twee uuren in denzelfden toeftand ;hierop volgden toen de gewoone convuliive beweegingen, eene korte flaauwte, zy loosde eenige zwaare zugten, en kwam by haar kennis. Deze/>aroxyrmus had van des voormiddags ten elf,tot 's avonds ten tien, uuren geduurd; toen aan ons avondëeten zittende, verwonderde zy zich dat het al avond was, vroeg of zy oak kwaad gedaan of iemand beledigd had, of haar toeval zwaar geweest was, en benieuwde zich over de tegenwoordigheid van den Heelmeester; verder wist zy van niets. Na verloop van omtrent een uur tyds, klaagde zy dat haar eene been zeer ftram en ftyf was, dat zy omtrent de kuit een prikkelende pyn had, en raakte in de meening dat zy zich mogt gebrand hebben; ik verzekerde haar van het tegendeel, maar liet haar eindelyk toe om 'er zelve eens na te zien; doch hoe groot was haare verwondering, toen zy aldaar de zo zeer gevreesde fontanel geappliceerd vond; zy wist zich volftrekt niet het allergeringfte daarvan te herrinneren, en even zo ging het altyd zo dikwyls zy een acces vóór haare toevallen had gehad; iets dat voor haar zelve, voor my ent alle de huisgenooten, menigwerf, gansch geène onaangènaame toneelen opleverde.

Om deeze Gefchiedenis niet, tot last myner Leezers, nog verder uit te breiden, zal ik eene menigte Anecdoten , die voor den Wysgeer weetenswaardig zouden kunnen zyn, terug houden, en tot myne gehoudene Geneeswyze overgaan.

De eerfte indicatie, die by my in aanmerking kwam, was om de al te groote prikkelbaarheid van haare Zenuwen te verminderen; waartoe in het byzonder vereischt wierd, eene ftille en van alle zorgen en onaangènaame ontmoetingen bevryde leefwyze; een van veel gewoel en geraas ontheven ülaapvertrek; een haar aangenaam en onderhoudend gezelfchap ;

Sluiten