Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

goS VfAARNEEMINC WECENS EENE VREEMDE ZENUWZIEKTE,

fchap; ligt verteerbaar voedzel, en eindelyk geneesmiddelen , die de zeer fcherpe en te dunne vochten langzaamerhand verbeterden.

Van alle zogenaamde kramp- en pynftillende middelen, konde ik, in den beginne dat ik haare geneezing ondernam, volltrekt geen gebruik maaken, om dat dezelve altyd de toevallen verhaastten, vermenigvuldigden en zelf aanmerkelyk verzwaarden; ik liet haar dus alleen de afkookzels van yerzagtende Kruiden, Houten en Wortelen in zo groot eene hoeveelheid gebruiken, als, zonder de werking der maag te bederven , eenigzins mogelyk Was.

Hiermede een geruimen tyd aangehouden, en de goede uitwerking daarvan, door het afneemen der convulfien en fpannjngen ontdekt hebbende, beproefde ik in de tweede plaats de ophooping der vochten in het hoofd te verminderen , en aan de rondzwervende fcherp*- Itoffen eene bekwaame ontlasting te verfchaffen , waartoe ik my eerst van een fontanel, en daarna, met vrucht, van de Bois de Garou , bediende; na, op deeze wyze, nog omtrent een jaar lang voortgegaan te hebben, vorderde haare zeer verzwakte gefleldheid verfterkende middelen, en toen konde ik met vrucht van de Valeriana, het Opium en andere Zenuwverfterkende middelen, gebruik maaken, welke ook de gewenschte uitwerking hadden.

Ten laatlten befloot ik met een vry langduurig gebruik van het Extr. Cort. Peruv., de Gom. Galbanum en Limat. Martis te laaten maaken,

Door welke middelen, gevoegd by den voorgemelden leefregel, ik het genoegen gehad hebbe, om deeze Lyderesfe, fchoon 'er den tyd van byna vier jaaren tot de geneezing vereischt geworden is , zo ten vollen te herltellen, dat zy, daar 'er zedert reeds volle elf jaaren verloopen zyn, nooit eenig ongemak, na de voorige toevallen zweemende, weder ondervonden heeft, en thans eene goede gezondheid geniet. Aanmerkelyk is hierby nog, dat, zo lang ik over haar gepraétizeerd hebbe, de Menjlrua altyd geregeld zyn geweest, en dat, toen dezelve met haar 51 (te Jaar begonnen op te houden, door eene herhaalde Aderlaating, alle de daar uit mogelyke nadeelen afgeweerd zyn, alsmede dat de opening, door de Bois de'Garou gemaakt, na omtrent drie jaaren van eene goede uitwerking geweest te zyn, in weerwil van alle daarop gelegde prikkelende mid-, delen, gefloten is, zonder eenig ongemak te veroorzaaken» Amjlerdam, 1 October 1791.

J>ROS>

Sluiten