Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE EENZAAMHEID

Geestlyken van den eerften rang luther , tillotson , clarke , hebben zeer klaar gezien, dat Godsdienftige Melancholie in de eenzaamheid erger wordt , uit welken hoofde zy hier tegen ook krachtdaadig geyverd hebben. De Eenzaamheid is grootendeels oorzaak van deeze ongefteldheid ; doch zy ontliaat ook uit andere bronnen, zomtyds zelfs onmiddelyk. Zomwylen heb ik jonge Meisjes , door zieklykheid, tot den grootften afkeer van alle jeugdige vermaaken zien vervallen , tevens tot een ongeveinsd maar droefgeestig onderzoek van alle haare daaden , en tot een uitfpoorig, treurig en angstvallig wroeten, om zonde te ontdekken, daar geen zonde te vinden is. Deeze toeftand was , duidelyk, uit het lichaam oorfpropglyk. Ik heb eene volkomene Godsdienftige, en naar krankzinnigheid gelykende, Melancholie, onmiddelyk en waarfchynlyk uit zamengeftelde oorzaaken , by eene fchoone , leevendige, vlugge, vrolyke en bekoorende Vrouw , in een Kraambed zien ontftaan. Zy hadt, dagelyks , aanvallen van weezenlyke woede, waarin zy fchreeuwde , ,, ik ben verdoemd." Deeze aanvallen verfcheenen, dagelyks, twee maaien tot drie maaien met eene koude Koorts, geduurende een half tot drie vierde van een uur. De Geneesmiddelen namen nogthans deeze zwaarmoedigheid geheel weg (*).

55 Ik

ook niet, of willen niet begrypen, dat Godgeleerden zomwylen, door één éénig wel bygebragt woord, daadlyk, in dergelyke gevallen bykans wonderen verrichten. Zo lang wy nog niets beters tot een juist begrip van Godsdienftige Melancholie, tot hulp en troost van zulke elendige Kranken, hebben, zou het my zeer aangenaam zyn , d*t iemand der jonge Geestlyken een zeer klein Engelsck Boekje overzette, hetwelk ten minften, over •Godsdienftige Melancholie, veel meer aan de hand geeft dan meenigen Leeraar bekend is. Het heet: Obfervations on the nature , caufes and cure ef Melancholie , tfpecialy of that which is commonly called Religwus Melanche/y, by benjamin fawcett. Schrembury, 1780.

(*) Zeker kundig jong Geneesheer in Pommeren , de Heer tjden, maakt, in zyne fchoone Brieven over Waarneemingen uit de beoefenende Geneeskunde , gewag van de Gefchiedenis eens Huis» gezins, welk desgelyks, op (taande voet. verfcheide dagen na het Pinxterfeest , geestlyk krankzinnig geworden was. Deeze Menfchen hadden op dit Feest te veel geè'eten , en waren tevens door eenen Landlooper bezogc, die hun 'allerhande geestlyke

dwee-

Sluiten