Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VAN *S WERELDS LOTGEVALLEN. 5^7

Iteller van dit Tafereel volgen, is dat van Parys.

„ Onder alle Departementen , waarin Frankryk verdeeld „ is, is dit het eenige, welk noch van Naam, noch van ,, Rechtsgebied, is veranderd. Ook is het onder alle het ,, eenige, welk naar zyn Hoofdltad genoemd is. Zyne „ Grenzen behoeven wy niet te melden, vermids het als „ een Eiland, binnen den omtrek van het Departement,

Seine en Oife, begreepen is, en door 't zelve van alle

kanten omringd wordt. Het werd voorheen de Gene„ raliteit, of liever het Gouvernement van Parys, gehee-

ten : dan , daar 'er geene andere Steden in gelegen „ zyn, dan de lioofdftad, zo heeft hier geene Verdee„ ling in byzondere DiftriSten, gelyk in andere Regtsge-

bieden, plaats; wordende dit gebrek door de menig,, vuldige Vergaderplaatzen van onderfcheiden Wyken, en „ andere foortgelyke Gemeente-verzamelingen , vergoed.

„ Schoon nu dit Departement, ten aanzien zyner

,, uitgeftrektheid, zeer verre het kleinfte van alle Depar„ tementen in Franlryk is (bevattende hetzelve , volgens j, een befluit der Nationaaie Vergadering van den i3den

van Louwmaand des jaars 1790 , niet meer dan de „ Hoofdltad , met een omtrek van drie Franfche mylen „ in 't rond,) is het echter het meest bevolktfte, rykfte ,, en magtiglte, van allen. — Volgens eene echte lyst, „ is dit Departement , in de belasting van 300 Millioe,, nen Livres, jaarlykfche inkomften, op 20,729,600 Li-

vres, ieder jaar gefchat , waarom ook het zelve vier,, en-twintig Afgevaardigden, als Medevertegenwoordigers

der Franfche Natie, in de Nationaaie Vergadering heeft. „ Hetzelve beflaat niet meer dan 24 mylen. <

In de twintig Kwartieren der Hoofdltad alleen, waarin ,, zy verdeeld is , zyn zo veele merkwaardigheden van

onderfcheiden foort, dat zy dezelve niet eens kunnen ,, optellen, ik laat ftaan, fommigen derzei ven, eenigzins

breeder melden."

De LXXXIU Departementen zyn in XXIII Militaire verdeelingen onderfcheiden ; een hier opgegeeven Tafel wyst uit welk tot elk derzelven behooren.

"Wy moeten hier by affchryven 't geen de Vervaardiger van dit belangryk Stuk, voor elk die Frankryks tegenwoordige Verdeeling wenscht te kennen, ten Hot zegt: ,, Dus „ hebben wy de drie-en-tachtig Departementen, in wel,, ken Frankryk, naar aanleiding der nieuwe Kaart, eerst „ ia 't algemeen, en daar naa ieder in 't byzonder, kort-

mid 5 » tyfc

Sluiten