Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

510 i. c. huschki

GOTTLiEB huschke, den Schryver van het Stukje, waarT 7Ir ïfi b°Ven den titul hebbeo opgegeven ,'en we zo, dat hy hem tevens de vrvheid verleende, om deze

£«ShÜet lkht t£ ge£Ven' De Heer'Hc'sc^ die de verdienften van fontein kende, doorbladerde ze met de grootfte gretigheid, en, daar hy, onder het lezen

nanWwienVzïkP ^rP"* Va" den

aan wien zulk een Uitlegger was te beurt gevallen, werdt

even daardoor zyn yvCr voor proper™! weder verte-

vendigd we ke, of fchoon hy te voren dezen Dkh er

vlytig bewerkt hadt, echter zederd eenigen yd door

kwam bvZlgSen bym- T Verd00fd geworden' S Kwam by , dat zyn vriend van santen hem raadde

den' HéfrnLfnmerkingeiVüp PR0<™ius, vóór die varl den lieer fontein, in het licht te geeven, welke aan-

SThfhït Iaand%met regi' Z° Ved bv ^em ha3t,

dat hy het befluit nam deuzelven op te volgen, zo als

Vriett^rde! ^ «^«*&* brief aan zynen

Tros denZelVv,nn 7?^" 6611 ,aamal Plaat2en van PR°P^" iius, en, van bladz. 9i af', ook eenige weinige van

catullus en twullüs, behandeld; in welken de Schaver of bedoryene lezingen poogt te verbeteren , of de zodanigen, die door andere geleerden afgekeurd en veranderd waren , te verdedigen , of waarin hy eindelyk zetten W°° en fPreekwvzen lic"t tracht by te

n,p?yrSl,yktr?- ,tCn dieH ciode ' deze DicIltcrs veeM met Griekfche Dichters, welken zy hebben nagevolgd,

en deze wyze van behandelen geeft dikwyls aan hem,

^L^fn eZn-', het dubbeId oordeel, dat daar door de plaatzei der Grieken, zo wel als der Romeinen, verbeterd of verklaard worden. Een ieder, die in dit zoort van ftu dien geen vreemdeling is, zal terftond begrypen , hoe veele vruchten zulk een arbeid draagen moe? , indien dezelve door een kundig man ondernomen wordt. By andere Natiën was de Dichtkunst een voortbrengzel van de natuur , en met van de kunst, en het was 'er zo verre af, dat haare Oudfte Dichters zich door het lezen der Dichtwerken van andere volken gevormd of befchaafd zouden hebben dat zy, integendeel, zelfs in hunne eigene taal onkundig, en byna geheel en al onbefchaafd waren, by de Romeinen, gelyk de Heer huschke, p. 88., op het voetfpoor van cicero, CTufc. quvft. I. i .'/met règtaan-

merkt a

Sluiten