Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ÖVJR DE ERF-ZIEWEK. S°S

aangebooren Ziekten niet zeggen kan; zo Mfefe&tft de Kanker, veeleer tot de aangebooren , dan Smetz ïeuen , zou behooren , die echter niet , dan eerst na veele jaa

ren , te voorfchyn komt. Ik heb kinderen uit bcir-

rheufe, ja openbaare, vrouwe Kankerborften , met aandoening i zien zoogen, en met blydfchap beleefd , dat zy , m haare jeugd , met het zelfde kwaad , niet zyn aangedaan

geworden? Zo lang als 'er onhelpelyke gebreken m

de Godgeleerdheid, en onöpiosbaare gevallen m de Rechtsgeleerdheid, zullen zyn, zullen'er ook ongenees-en onverklaarbaare Ziekten, in de Geneeskunst, plaats hebben.

Dat de Kinderpokken een Smetziekte zyn , die niet uit onze natuur voortkomt, is zeker ; maar het fchynt my eenigzins twyfelagtig , of zy , in zommige lichaamen, niet eenige verandering in de vaste deelen, en een geaartheid nalaat, die naar iets aangeboorens fchynt te gelyken; althans wy zien zomwyl, dat twee fterk gepokt heb* bende Ouderen kinderen voortbrengen, die mede vry IterK in die Ziekte deelen, en omgekeerd* En zo, by voorbeeld, de Vader zwaar j en de Moeder ligt, gepokt heeft, dan ftaan die kinderen , die het meest in wezenstrekken met één der Ouderen overeenkomen, daar mede veelal geiyk; en dit heeft beide by Jongens of Meisjes plaats. — Inënters, die dit niet weeten, bedriegen zig zomwylen ïtt hun voorzeggen, fchoon toch de Inenting altoos te verkiezen zyi ... . ,

Verfcheiden beroemde Mannen hebben , met ïever, gepoogd te bewyzen, hoedanig de Bevrugting en Vorming by Menfchen en Dieren plaats hebbe ; en daarover zyn een menigte zeer verfehillende fyjlhemata , die, als nog j

niets afdoen ; en, niettegenftaande deeze gisfende

ontwerpen , hebben anderen evenwel gepoogd te betoogen , hoedanig uit- of inwendige Wanfchapenheden , aangebooren Zicluen en Gebreken, zouden konneö worden te weeg gebragt. Men heeft daartoe de Semina van beide Sexen, het Germen, de Kiem, enz. te hulp geroepen en getragt te toonen , waarom hét eene kind eert

Jongen, het andere een Meisje, was: waarom de

eene naar den Vader, en de andere naar de Moeder, geleek, enz. — Mannen , die hun daaglyks werk maaken, en tevens de zwakheid hebben, deeze gewaagde inzigten in de eeuwigheid, om met lavater te fpreeken , te leezen, öntrooven zig van veel tvd; want fchoon ook dit tot de hoogfte zekerheid wierd gebragt, zie ik , als nog, met, meng. 179a. no. i»i M m weli

Sluiten