Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

5o8 STAAT DER NATUURK. WEETENSCHAPPEïT

kr1ef, over den staat der natuurkundige weetenschappen te rome , zints twee eeuwen ; en iiyzonderheden, over de veroordeeling van galileo. Door den Abbé tesi'A aan den Heer de la lande. 20 April 1790.

Jmmal des Savans.

t Tk heb de eer , Myn Heer ! u toe te fchikken J. het Vertoog van den Abbé calandrelli , Hoogleeraar in de Wiskunde in het Romeinsch Collegie , uitgegeeven, over den Eleéïrikaalen Afleider, door hem, op last van den Paus, op het Paleis van Mont-Quirinal te Rome geplaatst, t Zelve leezende, zult gy terftond zien, dat er mets, van 't geen de Theorie der Elektriciteit betreft, of van de voorzorgen noodig by het daar ftellen van dergelyke Werktuigen op een Gebouw, 't geen men voor den Bhxem wil beveiligen, overgeflaagen is door dien geleerden en arbeidzaamen Man. Ik twyfel ook met of gy zult 'er genoegen in neemen, en uwe goedkeuring zal my een nieuw bewys opleveren tegen de zodanigen, die gelooven en anderen willen doen gelooven dat de Natuurkundige Weetenfchappen te Rome geheel verwaarloosd en vervolgd worden. De Veroordeelihg van galileo, waarvan de omflandigheden vergroot zyn v en het onregt verzwaard heeft, is het onophoudelyk aan ons gedaan verwyt , hoewel dezelve reeds zeer. veel jaaren geleden is (te weeten in 't jaar MDCXXXIII). Ik kan u niet zeggen, hoe veel maaien, zints ik te Parys my onthoude, deeze Veroordeeling heb hooren bvbrengen , tot een uitmaak end bewys van de onkunde des Hofs van Rome , en den haat van 't zelve te^en de Geleerden. Staa my toe , myn Heer! dat ik,' te deezer gelegenheid, my eenigzins breeder uitlaat over een Stuk t welk myn Vaderland zo zeer tot oneere geduid wordt! Ik zal bekende en onbetwiste zaaken ophaalen, die genoegzaam zullen weezen om veelen uit den dut te hel. pen. Uwe zugt voor de Starrekunde, en de byzondere yver,welke gy betoond hebt voor de eer van den grooten galileo, verzekert my, by voorraad, dat gy, niet zonder

Sluiten