Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TE ROME.

5°9

•der deelneerning, eenige ophelderinge zult ontvangen over een gedeelte zyner Gelchiedenisfe.

II. De eerfte Academie, die zich voorgefteld heeft de Natuurkunde en de Natuurlyke Historie te vernieuwen en te volmaaken , en die , met een edele fierheid, afftand doende van de Droomeryen der Scholastieken hv de voortzetting dier Weetenfchappen, niets aangewend heeft dan Waarneeming en Proefondervinding , is de Academie der Lyncei te Rome, geftigt door frederic cesï, in den jaare MDCIII. Martin fogel, een Duitsch Geleerde, hadt alle de berigten, de Gefchiedenis dier Academie betreffende , verzameld; doch hy ftierf eer hy zyn arbeid Volbragt hadt. Leibnitz kreeg dit Handfchnft , en ichonk het vervolgens in de Boekery des Prinfen van wolfenbuttel , waar het nog voorhanden is. Jean bianchi, of janQs plancus , een bekwaam Natuurkundige van Rim'ini, en bekend door de ontdekking der Amrmnshoornen in de AdriatiJ'che Zee, zich een affchrift daarvan verfchaft hebbende, voegde zyne eigene opgedaane kundfchappen by die van fogel, en vormde, uit deeze bouwftoffen , een ftuk ; getyteld: Notitia Lynceorum, gedrukt aan het hoofd der tweede Uitgave van het Phytobafanon van fabius colonna , te Florence in 't jaar MDCCXLIV gedrukt, 't Is uit dit Vertoog, dat men zich een recht denkbeeld kan leeren vormen van 't geen de Natuurkunde en de Natuurlyke Historie, aan de Academie der Lyncei, heeft dank te weeten. Ik zal my vergenoegen met hier de Naamen en de Werken van eenige der uitfteekendfte Leden op te haaien.

Frederic cesi , Grondvester dier Academie, is de Schryver der geleerde Verhandelingen, getyteld: De Oslo, de Metallophytis, de Prodigiis, Apiarium , Tabulcs Phytofophicce. Hy is het, die, met een ltoute 'hand, de vaste Spheeren , waarmede het Stelzel van ptolemeus den Hemel bezwaard hadt, aan ftukken brak. Hy is 't, die zich 't eerst bediende van het Microscoop, om de Zaaden der Planten te bezien, terwyl frajncois stelluti, zyn Medebroeder, de eerfte was om zich van dit Werktuig te bedienen tot het waarneemen der Infecfen. Hy is 't, die den naam van Telescoop en Microscoop gaf aan de Werktuigen , welke hy geleerd hadt met eigen hand te vervaardigen (*). Hy is 't, die aan 't hoofd zyner Aca-

de-

(*) Over alles wat de Telescoopen en Microscoopen, derMin 3 ael*

Sluiten