Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

435 kabinet van mode en smaak.

Wy eindigen met de twee volgende Puntdichten?

DE MAN EN DE VROUW.

de vrouw.

V Is in den Hemel toch veel beter, dan op aard'.

de man.

Dat denk ik en daarom wou ik dat gy 'er waard.

JUSTUS.

Het uur des ftryds genaakt, en Justus tydt aan 't vliên. Hy haat den vyand zóó, dat hy hem niet wil zien.

De ongelukkige Liefde, of Lotgevallen van Emma Cleveland. Uit het Fransch. Twee Deelen. Met Plaaten. Te Leyden by L. Iierdingh, 1791. In %vo. 432 bl.

Daar de meeste Romans, even gelyk de meeste Tooneelfpelen , eindigen met een huwelyk tusfchen de hoofdperfoonen, heeft deeze de byzonderheid, dat de twee voornaamfle perfoonen niet trouwen, nadien emma clevelaivd haare ongelukkige liefde met de dood eindigt; fchoon haar beminde courtenay, die haar eerst van ontrouw verdacht hield, onver» wagts voor haar ziekbed verfchynt, om haar te betuigen , dat hy leeft, om haar eeuwig aan te bidden. Intusfchen moet men daar uit niet opmaaken, dat emma niet zoude gehuwd zyn: zy is maar al te ongelukkig met Mylord clevelakd gehuwd, welke zich op eene laage wyze laat verleiden, om haar alle droefheid aan te doen. Het geheele Werkje is in LXXVII Brieven verdeeld ; zynde veele van dezelven meer treffende door hunnen droefgeestigen flyl, dan door de zeldzaame ge' beurteuisfen, welke in dezelven worden voorgedraagen,

Sluiten