is toegevoegd aan uw favorieten.

Algemeene vaderlandsche letter-oefeningen, waarin de boeken en schriften, die dagelyks [...] uitkomen, oordeelkundig [...] verhandeld worden.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

j. HAMEL MT, HANDLETIHÏfG.

44 S

Handleiding, voor de CatecJtiJeer -meesters, en Meesteres* (en , aangefteld by de Her ftelde Lutherfche Gemeente, 'te Amfteldami Op verzoek van 't Eerw. Confiftorie, in rt licht gegeven , door johannes hamelau , Oudften Leeraar der voornoemde Gemeente. Te Amfteldam , by J. Auimeling, 1793. In 8vo. '100 bladz.

TTXe titel van dit Gefchrift dient ter genoegzaame aanJL/ wyzinge van deszelfs oogmerk en .ftrekkinge. Het is geen eigen opftel van den Eerw. hamelau* , maar flegts eene vernieuwde Uitgave, met weglaating, zamentrekking of byvoeging, van eenige weinige Vraagen en Antwoorden , van dergelyk een Catechifeerboekje , in den Jaare 1768, door wylen den Haagfchen Lutherfchen Leeraar j. ff. lohmeier., onder den titel van Orde dei Heils, in 't licht gegeeven. Daar wy dit Gefchrift niet voorhanden hebben, kunnen wy, door vergelyking, geene opgave doen van de byzonderheden, met welke de Eerw. hamelau dienftig heeft geoordeeld', de gevoelens of leerftellingen van zynen Voorganger te vermeerderen.

Geneeskundig Volksboek, ter Onderregtinge voor Ongehuwde Dochters, Zwangere Vrouwen, Moeders, en allen, die met de zorge over jonge Kinieren belast zyn , enz. enz. enz. Door h. g. marschall, Hofraad,en Geneesheer van het Graaf fchap Ifenburg. Naar den tweeden verbeterden en vermeerderden Hoogduitfchen Druk vertaald. Te Dordrecht, by de Leeuw en Krap, 1792. In gr. 8y#. 316 bl.

Uit den ruimen titel kan men weeten, wat 'er niet at in dit Werkje verhandeld word; gewis ftof genoeg voor nog drie en meer zulke Deelen 1 dan, daar het een Volksboek, en geen Werk voor eigentlyk gezegde Geleerden, is , kan men niet anders , dan eene vry oppervlakkige behandeling der onderwerpen, verwagten, en zo is het ook juist hier mede gelegen ; ondertusfchen kan het voor Landbewooners, en zulken , welke niet in de mooglykheid zyn, om , wanneer zy zulks nodig hebben, zich, van de raadgeevingen van een kundig Arts te kunnen Ff a Be«