is toegevoegd aan uw favorieten.

Algemeene vaderlandsche letter-oefeningen, waarin de boeken en schriften, die dagelyks [...] uitkomen, oordeelkundig [...] verhandeld worden.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

OP CHOMEL'S W00R.DENEOEK. ' 447

die hen zo verre tot den eerften oorfprong der zichtbaare en fchoone wereld te rugge voerde. Zo eerden derhalven de eerfte Kinders en 'Jongelingen hunnen Vader als hunnen Koning, die eene onbepaalde macht over hun hadt; en zo plantte zich in ieders harte eene drift tot eerbied jegens den genen, die hem opgevoed hadt, en werdt overgebracht op alle Kinders en Jongelingen. Na den Zondvloed liep het nog eenigen tyd aan , eer zich de menfehen in byzondere Natiën afzonderden, en de eerfte Maatfchappy en Regeering was wederom eene Vaderlyke. De menfehen, die zo lang van hunne Vaderen geregeerd , van hun befchermd en beweldaadigd, werden, waren natuurlyke voorwerpen van hunnen eerbied, en 't eene geflacht boezemde aan 't andere den eerbied jegens den Ouderdom in; welke gewoonte nog ftand bleef houden, toen de menfehen zich in Natiën verftrooid hadden.

„Doch, behalven dat het van de eerften, die hunne Vaders als hunne Overheid tevens eerden, werdt voortgeplant, gryze hairen eerbied te toonen, zagen ook de volgende geflachten zelve, dat zy hun, die ouder waren, veele weldaaden hadden dank te weeten. De eerfte opvoeding en de onderhouding en befcherming , dit alles hadden zy van hun, die ouder waren dan zy; dit moest de drift, om ouden, die'hen verplicht hadden, met eerbied te bejegenen, in hun behouden; zy wisten daar benevens, by'ondervinding, van hunne jeugd af, dat zy, die bedaagder waren , hen voor de aanvallen van menfehen en dieren in zekerheid ftelden, dat zy onderrichtingen gaven , op wat wyze veele zaaken ten hunnen beste behoorden ingericht of uitgevoerd te worden; zy bemerkten dat veele ouden met omzichtigheid en wysheid hun oogmerk bereikten, en jonge lieden, integendeel, of te weinig verftand hadden om in zekere nooden een middel tot hunne welvaart uit te vinden, of wanneer zy het driest ondernamen, hetzelve egter, by gebrek van genoegzaame kragten, wysheid en omzichtigheid, niet konden ten uitvoer brengen. Hier door moest een foort van hoogachtinge voor oude Lieden ontftaau en ftand houden. Wanneer een Kind een fterk Man iet ziet doen, dat zyne kragten niet kunnen uitvoeren, krygt het een denkbeeld van zyne eigene zwakheid, en van de fterkte van dien, welken het met achtinge befchouwt, en by aldien het dien Herken, met betrekkinge tot zyn welvaaren, aauFf4 nier-