Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ALGEMEEN Ë

VADERLANDS C II Ê

LETTER-OEFENINGEN*

*s Menfehen Ingang tot Heerlykheid, om, in het toekomende leven , Goas Beeld in volkomenheid te wezen. Door c. c. n. van der aa, Bedienaar des H. Euangelies^ in de Gemeente , toegedaan de Onveranderde Augsbürgfche Geloofsbelydenisfe j Lid en Secretaris van de Hoih Maatfch. der Weelenfch. te Haarlem. Te Haarlem, by C. Plaat, 1792. In gr. 8vo. 201 bladz-,

In een voorgaand Gefchrift, waarvan wy, mét de hoödige uitvoerigheid, elders verllag gedaan hebben, hadt de veelgeagte van der aa doen zien, wat 'er in dert mensch vereischt worde , om Gods Beeld op Aarde te weezen; Tevens berigtten wy, dat, hetgeen de SchfyS ver aldaar voordroeg, enkel was ingerigt om të dienèh tot eene Inleiding van 't geen vervolgens breeder Zou ontvouwd worden. De aangekondigde taak wordt in dit Deel gedeeltelyk volvoerd, om het vervolg der aanmerkingen naderhand mede te deelen. Geen naauwkeürigsr denkbeeld j van de natuur en de uitvoering deezes Gefchrifts, kunnen wy den Leezer voordraagen, dan IrJ eene hoofdzaaklyke opgave van den doörgaanden inhoudi door den Schryver zeiven in het Voorberigt geplaatst. •Vooraf hebbende aangemerkt, dat 's menfehen tegenwoordige leeftyd op aarde niet bekwaam is, om hem aan het oogmerk Gods, om zyn beeld te zyiij geheel te ddeii beantwoorden, maar dat daar toe voor hém een ander leejven is te verwagten j gaat de Heer van der aA bv£r^ om dit denkbeeld nader te ontwikkelen. Onder deri titel van de Onvolmaaktheid van de Godsvrucht in dit leeven z tragt hy, ten dien einde, in de eerfte Verhandelintr; aari te toonen, dat 's menfehen Godsvrugt op deeze Aarden met zulk een lichaam, en in zulke omftandigheden j dié volkomenheid niet bereikt, die 'er vereischt wordt orri ^ in volkomene gelykenis met God, zyn beeld en gelukzalig te weezen.' Eene tweede Verhandeling ontvouwt de. onvolkomenheid van 's menfehen Gelukzaligheid ln die

j.etï. 1793. nq< 18, * \,\ l$4?

Sluiten