is toegevoegd aan je favorieten.

Algemeene vaderlandsche letter-oefeningen, waarin de boeken en schriften, die dagelyks [...] uitkomen, oordeelkundig [...] verhandeld worden.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

verhaalen en overleveringen. 66$

Éen als een fteenbok geklauterd; maar zyn fboor liet hv achter zich, in het bosch , in het water, op de harde rotzen • Gods vloek maakte hem kenbaar, waar hy ging en (rondt'

*Joenr. Stil, ffil, dat wy daar de flaapendén niet wakber craaken; ik wil gaan, myn adem hygt te fterk.

Hans. Gy zult blyven tot dat het dag wordt, dan zal ik u in het naaste Klooster brengen, op dat de broeders u oppasfen.

Eerste vermomde. De huid zyner voeten hadden de Ireenen en doornen verfcheurd.

Coenr. Zalf my die ook, beste knaap!

Hans. Arme , arme man. '

Eerste vermomde. Elk zyner leden was gebrandmerkt met den ftempel van de affchuwelykfte misdaad Vadermoord. - '

Coenr. He, he, het jatte hout in het vuur weent weetraanen over my!

Eerste vermomde. Eindelyk hadden de dienaars van het gericht hem gegreepen ; toen hielden zy hem voor wat hy gedaan had; hielden hem voor, dat de aarde hen beevend tegen de rotzen verbryzelen zoude , als zv zich niet haastten om hem te verdelgen uit het getal der le-

yendigen; vermaanden hem tot bidden hv kon niet

bidden. J

Coenr. Nooit! nooit! deeze worm verteert mvn boezem ! J

Eerste vermomde. Vervolgens wierpen zy hem den ftrop over den kop. 3

Coenr. (De handen omhoog Jleekende , en fchreeuwenae.) Cjenade! genade!

öaSd?' En SY ft°ndt daai' by ; 20 on§evoeliS en beTweede vermomde. Wat zouden wy beginnen? Zoa Joegen zy hem den ftrop om den hals , als ik u'thans doe, coenraad van wolfstein, u Vadermoorder. (Hv ■werpt^coenraad den Jtrik om den hals; hans en de Knecll z?dd{Sg)n °P' m trehkm dB zwaarden' Wolfstein zit Eerste vermomde. (Een dolk trekkende.) Kent gv hem i In den naam van het heilige gericht gebieden wv u ïteekt uwe zwaarden in de fcheden, en leert in het vervolg beter oordeelen van het heilige o-ericht' - .

Coenr. ó Vader! Vader! ■ Eerste vermomde. Als van de lucht, dus zyt gy Vv 5 over-