Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

5°8 EEN E£i!«K 1IAN GESCHETST,

ten; en doet gy hem den kleinften dienst, zvne pv^^- , dra volgen, indien by 'er reeds te vooren geen bevvv? ^ geeven heeft. 0 geen l,ewys van ge-

£f» jfcfo» neemt alle zyne maatregelen in ,u*r

dat hy met overrompeld worde dan nadat VOege* vrugteloos bevonden zVn; zvn • lle voorzorgea

(om my dus uit te drukkenj meS Z Z^l^^ doet hem de gevolgen zvner ontwlrnJn oek°mende. en

vooruitzien; hy ziet he7/evaar Zf ^en plan"en duideIyk zaagdheid, te gemoedl,m X zï?,STOe' zelve; veritandig in alle zVne Handeling i°ekeIoos in c nen Godsdienst betreft, hferin^dramTv\ T^l ™ Wat z^ ten, naar het Voorfeh ift v n let hel iaLhC> ^ee" Chris' begeert daarin aict wys te zyn i/£W°°/d: dan' h*

.ia, als een regtgeaart-Christen enZ^rtk J^ T^ ^ zichzelven, fpreekt van niemand 1 let hY op

telyk, en'zoekt zyne dE LdTln 'h~deek *«W verwervende dus de Agt n^van all PrL W^ teJhoudenï lteuring des Allerhooglten. _ ia deP"aV?nl e" de Goedalleen, die God J ' deeze h«> en deeze

Aar, * ^/„ve wurhOdilm, Zich aan de onkreuVbre trouw verbint En fchultThos blyft van fnoode logen. '

0/ Ara <zW agtcrklap beledigt Geen haat in fchyn van vriendfchdp dekt Met ligt tot gramfchap wordt veriekt , '

Zich met bejcheidenheid verdedigt.

me zynen M.dgezel niet fmaadt. Mooi listig erg vat onder >t fpreeken, Niet dan verworpen boosheid haat,

Geen eed, hoe fchadelyk, zal breeken.

Die nooit zyn geld' op woeker geeft Geen gaar en neemt om V recht u krenken

De onjchu d tot een voorfpraak heeft; '

God-zal hem, die zo heilig keft, Met nimmer eindend heil bejchenkcn.

Sluiten