Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

MENGEL WE R K>

tot fraaye letteren, kónsten en weetenschappen, betr.ekk.elyk.

iets over. de altaaren.

{Naar het Hoogduitsch.')

De meeste Altaaren der vroegfte waereld fchynen oorfpronglyk enkel Gedenktekenen geweest te zyn , die men oprichtte, uit dankbaarheid en eerbied tot God voor zekere uitlteekende blyken en bewyzen zyner zeer byzondere tegenwoordigheid en goedheid; Gedenktekenen niet flegts voor zich zeiven , op dat men *

wederom aan die plaats komende , en door dat tekent aan Gods goedheid herinnerd wordende;, Hem nogmaals daarvoor danken, of op het zelve offeren, zou ; maar ook voor anderen, die men hier door , wanneer hun zulle een Altaar in 't oog viel, aan God en zyne goedheid herinnerde, en tot het gebed en offeren, als 't ware, aanfpoorde. Op deze wyze maakten dergelyke Altaaren . als gedenktekenen van dankbaarheid en eerbied omtrent God de plaatzen, waar zy opgericht wierden,

tevens tot plaatzen van Godsdienst. Uit dien hoofde noemde jak'ob de plaats, welke door eenen Godlykert droom voor hem zo gewigtig geworden was, ?XD'pO i eene plaats Gods , waar God op eene geheel byzondere Wyze fcheen tegenwoordig te zyn, en waar Hy dus op de gefchiktfte wyze te vereeren was, genes. XXV11I: 16. en volgg. Hiertoe beftemde hy ook aanftonds dezelve vs. 18 , en noemde nu de Stad Bethel, d. i. huis Gods* yergeh genes. XXXV: 7. De plaatze des Altaars, Welk hy hier naderhand oprichtte ^ bekleedde voorheen de Steen 4 op welken jakob dien Godlyken droom gehad had , en welken hy , tot een gedenkteken van een byzonder genadewys van God, oprichtte en met olie begoot, waardoor hy hem van andere Steenen onderfcheiden, en, als 't ware , tot een Altaar inwijden wilde. Derhalven is het epenbaar, dat het Altaar ± welk jakob oprichtte, volgens zyne bedoeling, het zelf de ware,,hei geen de, doorhem vantè voor en opgerichte, Steen was; een gedenkteken ter eere Van meng. 1793, «o- 13» O 0 öodS

op welken jakob dien Godlyken droom gehad had ,

Sluiten