Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

j. G. TÏELKE , ONDERRICHT VOOR OFFICIEREN. e3

Onderricht voor de Officieren die zich in den Velddienst ^S lhZmU maakm, of doch den Veldtogt met nuf binnen willen. Door Voorbeelden uit deni Ze■ Tnja Jigen OorUg opgehelderd , en nut de noodigi Plans voorzien , door johan gotlikij tielke., ; Lapd^a üjf 2 Cleurvorttel. Saxifche Artillerie. Naar den vieram tel ^Zerderden Druk, uit het Hoogduitsch vertak Z met de noodige Byvoegzels vermeerderd. Me en Tim Deel Te Arnhem by J. H. Möeleman , 1791 en l7gl t gr. \vo. , 608 en 136 W., kalven de Voorrede, en eene menigte Plaaten.

Het nut dat dit onderricht van Kapitein tielke voor Laps Aankweekelingen kan hebben, is door ons, , de beöordeëling van het Eerfte Deel dezer Vertaallij eeds Sd>J. Had de Schryver, in dat Deel, f ' ir^htimren van den Veld - Ingenieur doen kennen; hy de verrichtingen van ^ * e tot dezelve mede, deelt nu, m XK*?j^^t« he,jb e>

die alle hunne betrekking lot liet v _

S;t^£%SS TvSvaaSigefvan Müitaire flans befc ryvende, in XXIX Hoofdftukken, het vervaar-

ÏS» en zonde? dezelven; als mede door middel van ITcompaT, en nog een ander lnftrumnt. Het opneemen Zlx Mans- en Paardenfchreden; als mede van Leaers Svieren, Bosfchen, Gehugten, Steden, Dorpen Sz • het maaken van een Plan van een 2to.«.fe ; het Se'ren en verfchanfen. En eindelyk alles wat tot het Saken verfieren, verven en couleuren, van Plans, en Selve'r opplakking, behoort; wordende het geheele Werk "00? een Tafel der verfchillende voetmaten , naar dz ParThe en^Rhynl^dfche verdeeling gefchikt, gefloten.

pfoevei t^ gïven uit een Werk van deezen aart, zou aan het algemeen weinig voldoen , als hebbende maar wè nS van onze Leezers belang by het kunstmaatige vïfden iSJgsdienst. Dan, daar de Schryver hier e daar eeniKe verhaalen , of zogenaamde Anecdoten. heeft fnSvloS, Se ook voor Lieden, die geene Oflicieren ^^'jSrtifc kunnen aanbrengen, door dezelve

(*) In de Alg. Vad. Lett. vrai 1791, bl. 411.

Sluiten